Erfgoedpremies

Indicatoren

Diverse types premies

De Vlaamse regering kan een premie toekennen aan een premienemer voor het uitvoeren van werkzaamheden, meer bepaald werken aan of in beschermd onroerend erfgoed en in erfgoedlandschappen en voor archeologisch onderzoek, die tot doel hebben de onroerenderfgoedwaarden te ondersteunen of herstellen. De Vlaamse overheid ondersteunt een actief beheer van beschermd onroerend erfgoed met behulp van diverse financiële stimuli. Een premie staat in verhouding tot de genomen engagementen van de premienemer en is steeds gebonden aan een welbepaald dossier.

Er bestaan diverse types premies:

Erfgoedpremie

De erfgoedpremie bestaat uit twee afzonderlijke procedures:

Onderzoekspremie

De onderzoekspremie dient om voorafgaand onderzoek te ondersteunen over een beter behoud en beheer van beschermd onroerend erfgoed.

Meerjarige premieovereenkomst

Voor grote of langdurige werkzaamheden aan of in een beschermd onroerend goed of erfgoedlandschap kan de Vlaamse regering een meerjarige premieovereenkomst afsluiten met een premienemer. De aanvraag hiervoor wordt ingediend bij het agentschap Onroerend Erfgoed dat bekijkt of het project aan alle voorwaarden hiervoor voldoet.

Een meerjarige premieovereenkomst heeft een looptijd van minimum 3 en maximum 5 jaar, die eenmalig met maximum 5 jaar kan worden verlengd.

Restauratiepremie

De restauratiepremie dateert uit regelgeving van voor het Onroerenderfgoeddecreet, maar de Vlaamse overheid betaalt nog steeds restauratiepremies uit omwille van aangegane engagementen uit het verleden.

Premie buitensporige opgravingskosten

Premie bij een buitensporige directe kost van het verplicht uit te voeren archeologisch onderzoek zoals opgenomen in een bekrachtigde archeologienota.