Bedrag buitensporige opgravingskosten

Indicator Bedrag, vastgelegd voor premies buitensporige opgravingskosten
Indicatornr. Evarch 54
Meeteenheid Bedrag in euro
Meetmethode Query in Orafin
Brondata Data onbeschikbaar (geen data)

Omschrijving

Het Onroerenderfgoeddecreet introduceert een premie voor buitensporige opgravingskosten om de directe kosten van een archeologische opgraving zoals opgenomen in een bekrachtigde archeologienota of nota deels te compenseren.

De indicator meet per jaar het totale bedrag vastgelegd voor premies voor buitensporige opgravingskosten.

De berekening van een premie voor buitensporige opgravingskosten gebeurt forfaitair. De formule daarvoor is vastgelegd in een ministerieel besluit:

\[{[12123 + (a * 353,1) + (b * 3296,5) + (c * 37) + (d * 56,9) - (e * 921) - (f) - (g) - (h) ] - 1500} * 0,80\]
 • De forfaitaire basiskosten voor de berekening van de premie bedragen 12.123 euro;
 • a = Het aantal mensdagen dat tijdens de opgraving is gepresteerd, uitgedrukt in voltijdsequivalenten, met factor 353,1;
 • b = Het aantal complexe spoorcombinaties dat werd opgegraven, met factor 3.296,5 euro;
 • c = Het aantal antropogene spoorcombinaties dat werd opgegraven, met factor 37 euro;
 • d = Het aantal natuurlijke spoorcombinaties en verstoringen dat werd opgegraven, met factor 56,9 euro;
 • e = Het aantal archeologische structuren, met factor - 921 euro;
 • f = Het gegeven dat het een site zonder complexe verticale stratigrafie betreft, met factor -339,8;
 • g = Het gegeven dat de opgraving is uitgevoerd als een werfbegeleiding, met factor -6.284,3;
 • h = Het gegeven dat geen bemaling werd toegepast voor de opgraving, met factor -4.326,3;
 • De franchise, of de niet-betoelaagbare eerste schijf van de kosten van de verplicht uit te voeren archeologische opgraving, bij de premie bedraagt 1500 euro;
 • Van de forfaitair bepaalde kostprijs wordt 80% uitbetaald als premie.

Tabel

jaar bedrag
2016 0.00
2017 0.00
2018 34663.98
2019 72724.80
2020 262937.79

Toelichting

In 2020 legde het agentschap Onroerend Erfgoed 262.938 euro vast voor premies buitensporige opgravingskosten. Dat is 190.213 euro meer dan in 2019.

Het is belangrijk te beseffen dat het premiepercentage in 2019 verdubbelde van 40% naar 80% van de forfaitair bepaalde kosten. Een hoger uitgekeerd premiebedrag staat dus niet gelijk aan een stijging van de achterliggende opgravingskost.

Timing

Einddatum huidige meting 31-12-2020
Meetfrequentie Jaarlijks
Datum publicatie meting 05-03-2021
Datum publicatie volgende meting 04-03-2022

Referentie

Code van goede praktijk voor de uitvoering van en rapportering over archeologisch vooronderzoek en archeologische opgravingen en het gebruik van metaaldetectoren