Bedrag dossiers op wachtlijst voor premies

Indicator Bedrag van de ontvankelijk verklaarde dossiers op de wachtlijst voor premies
Indicatornr. 89
Meeteenheid Bedrag in euro
Meetmethode Registratie team premies
Brondata Download brondata

Omschrijving

Binnen de perken van de daartoe op de begroting beschikbare kredieten kan een premie worden toegekend. Wanneer de kredieten op de begroting ontoereikend zijn om te voldoen aan de maatschappelijke vraag voor een premie kan een premiedossier op een wachtlijst belanden. Het ontvankelijk verklaarde dossier ontvangt dan zijn middelen wanneer er terug kredieten beschikbaar zijn.

De wachtlijst voor premies werd ingevoerd nadat het bedrag nodig voor de ontvankelijk verklaarde premieaanvragen het jaarlijks budget overschreed. Op die manier handelt het agentschap Onroerend Erfgoed alle premieaanvragen af die werden ontvankelijk verklaard.

De erfgoedpremies die worden meegenomen in deze indicator zijn enerzijds de restauratiepremie uit het Monumentendecreet en de erfgoedpremie volgens de bijzondere procedure uit het Onroerenderfgoeddecreet. Dossiers waarbij voor deze premie wordt gekozen hebben geen maximumbedrag en kunnen meerdere jaren duren omwille van de omvang van de werkzaamheden.

Een erfgoedpremie kan variëren afhankelijk van de aard van de premienemer en de functie van het beschermde onroerend goed. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen drie categorieën van onroerend erfgoed op de wachtlijst naargelang het premiepercentage zoals dit in de regelgeving wordt omschreven.

  • Categorie 40% van de kostenraming, exclusief btw;
  • Categorie 60% van de kostenraming, exclusief btw;
  • Categorie 80% van de kostenraming, exclusief btw.

De indicator toont het bedrag dat de dossiers op de wachtlijst vertegenwoordigen die op het moment van meting wachten op de toekenning van een erfgoedpremie. Het agentschap telt op 31 december van elk jaar alle ontvankelijk verklaarde premies waarbij de premie nog niet kon worden toegekend binnen de budgettaire marges.

Notitie

In deze indicator tellen we geen dossiers die werden afgesloten als een meerjarige premieovereenkomst. Deze meten we in een andere indicator.

Grafische voorstelling

Toelichting

Op 31 december 2020 bevatte de wachtlijst voor restauratiepremies en erfgoedpremies volgens de bijzondere procedure 485 dossiers die een bedrag van 255.733.332 euro vertgenwoordigen.

Het merendeel van deze dossiers verklaarde het agentschap ontvankelijk tussen november van het jaar 2014 en januari van het jaar 2015. Dit komt door een grote instroom van restauratiedossiers op dat moment die nog gebruikmaakten van de regelgeving voorafgaand aan het Onroerenderfgoeddecreet (dat inging op 1 januari 2015). Deze grote instroom zorgde voor een grote toename op de wachtlijst omdat de vraag naar premies het beschikbare budget ruim overschreed.

Na het grote piekmoment aan dossiers in 2014 is een terugval waar te nemen van ontvankelijk verklaarde premieaanvragen op de wachtlijst. Vanaf media 2017 komen er opnieuw een aantal dossiers op de wachtlijst terecht. Dit zijn erfgoedpremies volgens de bijzondere procedure.

Timing

Einddatum huidige meting 31-12-2020
Meetfrequentie Jaarlijks
Datum publicatie meting 05-03-2021
Datum publicatie volgende meting 04-03-2022

Referentie