Goedgekeurde maatregelen

Indicator Aantal goedgekeurde maatregelen, verdeeld volgens behoud in situ, behoud ex situ, uitgesteld vooronderzoek, geen maatregelen of een combinatie van maatregelen
Indicatornr. evarch 51
Frequentie Jaarlijks
Meeteenheid Aantal voorgestelde maatregelen geregistreerd door erkende archeologen en goedgekeurd door het agentschap Onroerend Erfgoed
Meetmethode Query op databank Archeologie
Brondata Download brondata

Omschrijving

In de archeologienota geeft de archeoloog aan wat hij concludeert uit het archeologisch vooronderzoek en welke maatregelen er nodig zijn. In dit programma van maatregelen geeft de archeoloog een gemotiveerd advies over het al dan niet moeten nemen van maatregelen voor de omgang met archeologisch erfgoed bij een bodemingreep, beschrijft de aard daarvan en de uitvoeringswijze van deze eventuele maatregelen.

De archeoloog kan volgende maatregelen voorstellen:

  • Geen verdere maatregelen noodzakelijk. De archeoloog kan dit besluiten wanneer er geen archeologische site of artefacten aanwezig blijken op het onderzoeksterrein, dat de werken geen bedreiging vormen voor eventueel aanwezig archeologisch erfgoed, of dat de site onvoldoende kennispotentieel bevat;
  • Een behoud in situ van de aanwezige archeologische site of artefacten, waarbij de initiatiefnemer de plannen of uitvoeringswijze actief aanpast aan de aanwezige archeologische resten;
  • Een archeologische opgraving met daaraan verbonden een behoud ex situ van de archeologische artefacten en onderzoeksdocumenten;
  • Een uitgesteld vooronderzoek waarbij in de archeologienota al is opgenomen hoe het vooronderzoek later uitvoering moet krijgen en de reden waarom het vooronderzoek moet worden uitgesteld tot na het verkrijgen van de omgevingsvergunning;
  • Verdere verwerking: wanneer de uitgevoerde onderzoekshandelingen van het vooronderzoek (bijvoorbeeld proefsleuven)reeds een archeologisch ensemble opleveren dat volstaat om het kennispotentieel van de archeologische site te realiseren, zonder bijkomende inzameling van informatie door middel van een opgraving. Enkel het opgeleverde ensemble hoeft dan verder te worden onderzocht en verwerkt;
  • Een combinatie van maatregelen, bijvoorbeeld deels behoud in situ en een gedeeltelijke opgraving.

De indicator telt jaarlijks het aantal maatregelen dat erkende archeologen voorstellen in archeologienota’s en nota’s met aktename. Bij de indiening van de archeologienota of nota geeft de erkende archeoloog aan of en welke verdere maatregelen noodzakelijk zijn.

Notitie

Archeologisch erfgoed blijft het beste waar het is, namelijk onder de grond. Het verdrag van Malta schrijft daarom voor om zo veel mogelijk behoud in situ na te streven. Dit om onnodige verstoring van het bodemarchief zoveel mogelijk te vermijden. Daarom beperkt een archeologische opgraving zich tot de zones die door de ingreep in de bodem, de bouwwerken of aanlegwerken effectief worden verstoord.

Grafische voorstelling

Toelichting

Bij de melding van een archeologienota of nota via het Archeologieportaal, registreert de erkende archeoloog zelf of en welke verdere maatregelen noodzakelijk zijn.

In de meerderheid van de projecten stelt de archeoloog in de archeologienota of nota dat geen verdere maatregelen noodzakelijk zijn. In 2019 bevatten 788 (36%) archeologienota’s en 564 (78%) nota’s dit voorstel.

Een tweede veelvoorkomende maatregel is het uitgesteld vooronderzoek. 1.306 (59%) van alle archeologienota’s met aktename bevatten deze maatregel. Dit aantal blijft bijzonder hoog en neemt verhoudingsgewijs zelfs toe in vergelijking met de cijfers van 2016, 2017 en 2018.

In 7(0,32%) archeologienota’s en 5 (0,69%) nota’s met aktename stelt de erkent archeoloog een behoud in situ voor.

In 76 (3,45%) van de archeologienota’s en 139 (19%) nota’s met aktename concludeert de archeoloog dat een archeologische opgraving noodzakelijk is.

In 2019 bevatten 7 archeologienota’s en 16 nota’s als maatregel verdere verwerking. Dit is 0,78% van het totaal. Deze maatregel bestaat sinds 1 januari 2017.

19 (1,26%) archeologienota’s en nota’s met aktename bevatten een combinatie van verschillende maatregelen

Timing

Einddatum huidige meting 31-12-2019
Meetfrequentie Jaarlijks
Datum publicatie meting 30-04-2020
Datum publicatie volgende meting 30-04-2021

Referenties

Archeologieportaal

Code van goede praktijk voor de uitvoering van en rapportering over archeologisch vooronderzoek en archeologische opgravingen en het gebruik van metaaldetectoren