Opgestarte opgravingen

Indicator Het aantal opgravingen waarvan het veldwerk is opgestart
Indicatornr. evarch 44
Frequentie Jaarlijks
Meeteenheid Aantal meldingen van opgravingen
Meetmethode Query op databank Archeologie
Brondata Download brondata

Omschrijving

Na het archeologisch vooronderzoek kan een archeoloog in de archeologienota of, in het geval van een uitgesteld vooronderzoek een nota, opnemen dat een archeologische opgraving noodzakelijk is. Deze opgraving gebeurt dan door een erkend archeoloog na het verlenen van de omgevingsvergunning, maar voor het uitvoeren van de bouw- of verkavelingswerken.

De indicator telt jaarlijks het aantal meldingen van aanvang van archeologische opgravingen. De erkende archeolgen doen deze melding bij het agentschap Onroerend Erfgoed. De indicator maakt een onderscheid tussen:

Notitie

Archeologisch erfgoed blijft het beste waar het is, namelijk onder de grond. Het verdrag van Malta schrijft daarom voor om zo veel mogelijk behoud in situ na te streven. Dit om onnodige verstoring van het bodemarchief zoveel mogelijk te vermijden. Daarom beperkt een archeologische opgraving zich tot de zones die door de ingreep in de bodem, de bouwwerken of aanlegwerken effectief worden verstoord.

Grafische voorstelling

jaar Totaal aantal archeologische opgravingen
2016 4
2017 90
2018 251
2019 266

Toelichting

In 2019 ontving het agentschap Onroerend Erfgoed 266 meldingen van de aanvang van archeologische opgravingen. Dit totaal ligt iets hoger dan 2018 met 251 meldingen.

Het aantal opgravingen in het kader van een vergunningsplichtige ingreep in de bodem neemt wel sterk toe. Van 187 in 2018 naar 223 in 2019. Dat het totaal aantal slechts lichtjes stijgt is te wijten aan een afname van meldingen van opgravingen in het kader van wetenschappelijke vraagstellingen (43 in 2019 tegenover 64 in 2018).

Timing

Einddatum huidige meting 31-12-2019
Meetfrequentie Jaarlijks
Datum publicatie meting 30-04-2020
Datum publicatie volgende meting 30-04-2021

Referenties

Archeologieportaal

Code van goede praktijk voor de uitvoering van en rapportering over archeologisch vooronderzoek en archeologische opgravingen en het gebruik van metaaldetectoren