Eindverslagen

Indicator Aantal ingediende archeologische eindverslagen
Indicatornr. Evarch 35 - evarch 36
Frequentie Jaarlijks
Meeteenheid Aantal eindverslagen
Meetmethode Telling van ingediende eindverslagen
Brondata Download brondata

Omschrijving

De laatste stap bij een archeologische opgraving en bij een vooronderzoek met ingreep in de bodem vanuit wetenschappelijke vraagstellingen is het opleveren van een archeologisch eindverslag. De erkend archeoloog dient dit document in bij het agentschap Onroerend Erfgoed ten laatste twee jaar na het beëindigen van de archeologische opgraving.

Het eindverslag bouwt voort op het eerder ingediende archeologierapport. Alleen bevat het nu de definitieve en verder uitgewerkte resultaten van het onderzoek. Het is het definitieve eindpunt van een archeologische opgraving met verwerking van de vondsten en het neerschrijven van de wetenschappelijke kenniswinst die de opgraving heeft opgeleverd.

De erkende archeoloog publiceert het eindverslag en bezorgt het digitaal aan het agentschap Onroerend Erfgoed. Het agentschap stelt de eindverslagen digitaal publiek beschikbaar.

De indicator telt per jaar het aantal eindverslagen ingediend bij het agentschap Onroerend Erfgoed. Hij maakt een onderscheid tussen eindverslagen opgemaakt na :

Naast het type van archeologisch onderzoek meet de indicator ook de termijn waarin de eindverslagen werden ingediend. Daarbij wordt bij het jaarlijkse aantal ingediende eindverslagen onderzocht welke hiervan tijdig werden ingediend en welke de termijn van twee jaar na afronden van de archeologische opgraving overschreden.

Grafische voorstelling

eindverslag 2016 2017 2018 2019
Opgraving vergunningsplichtige ingreep in de bodem 0 1 16 86
Opgraving wetenschappelijke vraagstellingen 1 4 7 21
Vooronderzoek wetenschappelijke vraagstellingen 1 5 5 5

Toelichting

In 2019 maakte het agentschap Onroerend Erfgoed 112 eindverslagen van archeologisch onderzoek openbaar. Dit is een stijging van 84 ten opzichte van 2018.

We tellen in 2019 86 eindverslagen van volledig afgeronde opgravingen die volgen uit een verplicht opgemaakte archeologienota of nota. Dat is een stijging van 70 eindverslagen tegenover vorig jaar.

Voor archeologisch onderzoek met het oog op wetenschappelijke vraagstellingen dienden erkende archeologen in 2019 alles bij elkaar 26 eindverslagen in, 5 hiervan voor vooronderzoek met het oog op wetenschappelijke vraagstellingen, 21 voor archeologische opgravingen met het oog op wetenschappelijke vraagstellingen.

Het agentschap Onroerend Erfgoed voltooide 6 eindverslagen naar aanleiding van een onderzochte toevalsvondst.

102 van de 112 eindverslagen zijn ingediend binnen de termijn van 2 jaar na het beëindigen van de archeologische opgraving.

Timing

Einddatum huidige meting 31-12-2019
Meetfrequentie Jaarlijks
Datum publicatie meting 30-04-2020
Datum publicatie volgende meting 30-04-2021

Referentie

Code van goede praktijk voor de uitvoering van en rapportering over archeologisch vooronderzoek en archeologische opgravingen en het gebruik van metaaldetectoren

Eindverslagen