Oppervlakte opgegraven gebieden

Indicator De totale oppervlakte van de in jaar x opgegraven gebieden
Indicatornr. evarch 33 - evarch 34
Frequentie Jaarlijks
Meeteenheid Oppervlakte in hectare
Meetmethode Berekening met behulp van GIS
Brondata Download brondata

Omschrijving

Een erkend archeoloog maakt een archeologierapport op na het afronden van:

De erkende archeoloog bezorgt het archeologierapport binnen de twee maanden na het beëindigen van het vooronderzoek met ingreep in de bodem of de opgraving. In het archeologierapport vermeldt de archeoloog de locatie en omvang van de gebieden waar er daadwerkelijk een bodemingreep heeft plaatsgevonden en die effectief werden opgegraven.

De indicator meet de totale oppervlakte van de gebieden vermeld in de archeologierapporten die in een bepaald jaar zijn ingediend waar een erkend archeoloog effectief een bodemingreep of opgraving uitvoerde. De indicator maakt daarbij wordt een onderscheid naargelang de aanleiding van het archeologisch onderzoek.

Grafische voorstelling

Tabel

jaar Totaaloppervlakte
2.016 0,68
2.017 180,35
2.018 141,96
2.019 452,15

Toelichting

In 2019 ontving het agentschap Onroerend Erfgoed archeologierapporten voor 126 hectare areaal dat erkende archeologen blootlegden bij opgravingen en bij vooronderzoek met ingreep in de bodem vanuit wetenschappelijke vraagstellingen.

Ongeveer 326 hectare kaderde in een verplicht uit te voeren opgraving naar aanleiding van maatregelen in een archeologienota of nota met aktename. Dit is 72% van het totaal.

Timing

Einddatum huidige meting 31-12-2019
Meetfrequentie Jaarlijks
Datum publicatie meting 30-04-2020
Datum publicatie volgende meting 30-04-2021

Referentie

Code van goede praktijk voor de uitvoering van en rapportering over archeologisch vooronderzoek en archeologische opgravingen en het gebruik van metaaldetectoren