Oppervlakte GGA

Indicator

De totale oppervlakte van de gebieden waar geen archeologisch erfgoed meer te verwachten valt

Indicatornr.

evarch 23

Meeteenheid

Oppervlakte in hectare

Meetmethode

Berekening met behulp van GIS

Brondata

Download brondata

Omschrijving

Het Onroerenderfgoeddecreet voerde de kaart met gebieden waar geen archeologisch erfgoed meer te verwachten valt (GGA) in als nieuw instrument. Sinds 2017 stelt het agentschap Onroerend Erfgoed deze kaart vast, en niet meer de minister zoals voorheen. Het agentschap hanteert volgende criteria voor de opmaak ervan:

  • Het gebied is eerder al archeologisch onderzocht en op basis daarvan blijkt er geen archeologisch erfgoed aanwezig of is het al opgegraven;

  • Het gebied is al in die mate verstoord dat er, in combinatie met gegevens over de potentiële dikte van het bodemarchief, geen archeologisch erfgoed meer valt te verwachten.

De indicator berekent de totale oppervlakte van de gebieden die op 31 december van een bepaald jaar zijn opgenomen op de vastgestelde kaart met gebieden waar geen archeologisch erfgoed meer te verwachten valt. Het agentschap stelt deze kaart meermaals per jaar vast.

Tabel

Jaar

Totale oppervlakte (in ha)

2.016

24.055,00

2.017

27.669,00

2.018

28.730,00

2.019

30.020,41

2.020

30.831,50

2.021

31.567,00

2.022

33.154,00

Toelichting

De GGA-kaart telde eind 2022 een oppervlakte van 33.154 hectare. Dit is een toename van 1587 hectare tegenover 2021 en ongeveer 2,43% van het oppervlak van Vlaanderen.

In 2022 stelde het agentschap tweemaal een kaart vast met gebieden waar geen archeologisch erfgoed te verwachten valt.

De nieuwe gebieden kwamen tot stand op basis van verschillende archeologische gegevensbronnen zoals archeologienota’s, nota’s, eindverslagen, rapporten opgeleverd in het kader van het vroegere Archeologiedecreet of gegevens aangeleverd door lokale overheden en erfgoeddiensten.

De zones van de GGA-kaart kunnen overlappen met elkaar. Hierdoor is de som van de oppervlaktes van alle afzonderlijke zones groter dan de totaalsom van de oppervlakte van de GGA-kaart.

Timing

Einddatum huidige meting

31-12-2022

Meetfrequentie

Jaarlijks

Datum publicatie meting

15-03-2023

Datum publicatie volgende meting

15-03-2024

Referenties

De GGA kaart is te vinden op het Geoportaal.