Oppervlakte GGA

Indicator

De totale oppervlakte van de gebieden waar geen archeologisch erfgoed meer te verwachten valt

Indicatornr.

evarch 23

Meeteenheid

Oppervlakte in hectare

Meetmethode

Berekening met behulp van GIS

Brondata

Download brondata

Omschrijving

Het Onroerenderfgoeddecreet voerde de kaart met gebieden waar geen archeologisch erfgoed meer te verwachten valt (GGA) in als nieuw instrument. Sinds 2017 stelt het agentschap Onroerend Erfgoed deze kaart vast, en niet meer de minister zoals voorheen. Het agentschap hanteert volgende criteria voor de opmaak ervan:

  • Het gebied is eerder al archeologisch onderzocht en op basis daarvan blijkt er geen archeologisch erfgoed aanwezig of is het al opgegraven;

  • Het gebied is al in die mate verstoord dat er, in combinatie met gegevens over de potentiële dikte van het bodemarchief, geen archeologisch erfgoed meer valt te verwachten.

De indicator berekent de totale oppervlakte van de gebieden die op 31 december van een bepaald jaar zijn opgenomen op de vastgestelde kaart met gebieden waar geen archeologisch erfgoed meer te verwachten valt.

Grafische voorstelling

Tabel

Jaar

Totale oppervlakte (in ha)

2016

24.055,00

2017

27.669,00

2018

28.730,00

2019

30.020,41

2020

30.831,50

2021

31.567,00

2022

33.154,00

2023

33.889,21

Toelichting

De GGA-kaart telde eind 2023 een oppervlakte van 33.889,21 hectare. Dit is een toename van 735,21 hectare tegenover 2021 en ongeveer 2,49% van het oppervlak van Vlaanderen.

In 2023 stelde het agentschap eenmaal een kaart vast met gebieden waar geen archeologisch erfgoed te verwachten valt.

Het nieuwe gebied kwamen tot stand op basis van verschillende archeologische gegevensbronnen zoals archeologienota’s, nota’s, eindverslagen, rapporten opgeleverd in het kader van het vroegere Archeologiedecreet of gegevens aangeleverd door lokale overheden en erfgoeddiensten.

De zones van de GGA-kaart kunnen overlappen met elkaar. Hierdoor is de som van de oppervlaktes van alle afzonderlijke zones groter dan de totaalsom van de oppervlakte van de GGA-kaart.

Timing

Einddatum huidige meting

31-12-2023

Meetfrequentie

Jaarlijks

Datum publicatie meting

31-05-2024

Datum publicatie volgende meting

30-05-2025

Referenties

De GGA kaart is te vinden op het Geoportaal.