Oppervlakte GGA

Indicator De totale oppervlakte van de gebieden waar geen archeologisch erfgoed meer te verwachten valt
Indicatornr. evarch 23
Meeteenheid Oppervlakte in hectare
Meetmethode Berekening met behulp van GIS
Brondata Download brondata

Omschrijving

Het Onroerenderfgoeddecreet voerde de kaart met gebieden waar geen archeologisch erfgoed meer te verwachten valt (GGA) in als nieuw instrument. Sinds 2017 stelt het agentschap Onroerend Erfgoed deze kaart vast, en niet meer de minister zoals voorheen. Het agentschap hanteert volgende criteria voor de opmaak ervan:

  • Het gebied is eerder al archeologisch onderzocht en op basis daarvan blijkt er geen archeologisch erfgoed aanwezig of is het al opgegraven;
  • Het gebied is al in die mate verstoord dat er, in combinatie met gegevens over de potentiële dikte van het bodemarchief, geen archeologisch erfgoed meer valt te verwachten.

De indicator berekent de totale oppervlakte van de gebieden die op 31 december van een bepaald jaar zijn opgenomen op de vastgestelde kaart met gebieden waar geen archeologisch erfgoed meer te verwachten valt. Het agentschap stelt deze kaart meermaals per jaar vast.

Tabel

Jaar Totale oppervlakte (in ha)
2.016 24.055
2.017 27.669
2.018 28.730
2.019 30.278

Toelichting

De GGA-kaart telde eind 2019 5.742 zones en een oppervlakte van 30.278 hectare. Dit is een toename van 1.548 hectare tegenover 2018 en ongeveer 2,24% van het oppervlak van Vlaanderen.

In 2019 stelde het agentschap tweemaal een kaart vast met gebieden waar geen archeologisch erfgoed te verwachten valt. De nieuwe gebieden kwamen tot stand op basis van verschillende archeologische gegevensbronnen zoals archeologienota’s, nota’s, eindverslagen, rapporten opgeleverd in het kader van het vroegere Archeologiedecreet of gegevens aangeleverd door lokale overheden en erfgoeddiensten. De laatste vaststelling van het meetjaar gebeurde in november 2019.

Timing

Einddatum huidige meting 31-12-2019
Meetfrequentie Jaarlijks
Datum publicatie meting 06-03-2020
Datum publicatie volgende meting 05-03-2021

Referenties

De GGA kaart is te vinden op het Geoportaal.