Erkende metaaldetectoristen

Indicator

Het aantal erkende metaaldetectoristen per jaar en de evolutie van het aantal erkende metaaldetectoristen

Indicatornr.

70 - evarch 03 - evarch04

Meeteenheid

Telling van het aantal erkende metaaldetectoristen

Meetmethode

Query op databank erkenningen

Brondata

Download brondata

Omschrijving

Het agentschap Onroerend Erfgoed erkent metaaldetectoristen wanneer personen een aanvraag indienen en voldoen aan de erkenningsvoorwaarden: meerderjarig zijn, 5 jaar niet schuldig bevonden zijn aan een inbreuk of misdrijf in verband met onroerend erfgoed en zich engageren om te werken volgens de voorschriften van het Onroerenderfgoeddecreet en de Code van Goede Praktijk.

Elke erkend archeoloog is van rechtswege erkend als metaaldetectorist. Erkende archeologen moeten geen bijkomende of afzonderlijke procedure doorlopen om ook met een metaaldetector te mogen werken.

Deze meting telt de erkenningen die het agentschap Onroerend Erfgoed uitreikt aan metaaldetectoristen. De erkende archeologen die van rechtswege ook erkend zijn als metaaldetectorist worden apart geteld. Om de cijfers van deze indicator te verkrijgen wordt op 31 december van een bepaald jaar het totaal aantal erkende metaaldetectoristen en het aantal nieuwe erkenningen geteld.

Grafische voorstelling

Toelichting

Op 31 december 2022 zijn 7737 natuurlijke personen als metaaldetectoristen erkend. De 318 erkende archeologen zijn van rechtswege erkend als metaaldetectorist.

Timing

Einddatum huidige meting

31-12-2022

Meetfrequentie

Jaarlijks

Datum publicatie meting

15-03-2023

Datum publicatie volgende meting

15-03-2024

Referenties

Erkenning metaaldetectoristen

Code van goede praktijk voor de uitvoering van en rapportering over archeologisch vooronderzoek en archeologische opgravingen en het gebruik van metaaldetectoren