Erkende archeologen

Indicator

Het aantal erkende archeologen en de evolutie van het aantal erkende archeologen verdeeld volgens natuurlijk persoon en rechtspersoon

Indicatornr.

69 - evarch 01 - evarch02

Meeteenheid

Telling van het aantal erkende archeologen

Meetmethode

Query op databank erkenningen

Brondata

Download brondata

Omschrijving

Een archeologisch onderzoek in uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet staat onder leiding van een erkend archeoloog. De Vlaamse regering kan een natuurlijk persoon of rechtspersoon aanduiden als erkend archeoloog wanneer hij voldoet aan enkele voorwaarden (bijvoorbeeld in het bezit zijn van een diploma archeologie, opgravingservaring hebben, beschikken over voldoende gekwalificeerd personeel). Na erkenning ontvangt de archeoloog een erkenningsnummer en wordt zijn erkenning gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

De erkenning als archeoloog wijzigde in 2019. Er bestaan 2 vormen van erkenning als archeoloog:

  • Archeoloog type 1;

  • Archeoloog type 2.

Natuurlijk personen en rechtspersonen kunnen zich laten erkennen volgens één van deze types. Universiteiten en het agentschap Onroerend erfgoed zijn van rechtswege erkend als archeoloog type 1 voor het uitvoeren van archeologisch onderzoek met het oog op wetenschappelijke vraagstellingen en archeologisch onderzoek in het kader van vergunningsplichtige ingrepen in beschermde archeologische sites.

Deze indicator telt jaarlijks op 31 december het totaal aantal erkende archeologen en het aantal nieuwe erkenningen.

Grafische voorstelling

Tabel

type

statuut

aantal

Type 1

Natuurlijk persoon

241

Type 1

Rechtspersoon

31

Type 2

Natuurlijk persoon

33

Type 2

Rechtspersoon

2

Toelichting

Eind 2022 waren er 318 erkende archeologen (erkenningen van rechtswege inbegrepen) Van deze 318 zijn er 251 archeologen type 1 natuurlijk persoon, 31 type 1 rechtspersoon, 34 archeologen type 2 natuurlijk persoon en 2 archeologen type 2 rechtspersoon.

Timing

Einddatum huidige meting

31-12-2022

Meetfrequentie

Jaarlijks

Datum publicatie meting

15-03-2023

Datum publicatie volgende meting

15-03-2024

Referenties

Databank erkenningen

Code van goede praktijk voor de uitvoering van en rapportering over archeologisch vooronderzoek en archeologische opgravingen en het gebruik van metaaldetectoren

Belgisch Staatsblad

Voor een overzicht van alle erkenningsvoorwaarden, zie het Onroerenderfgoedbesluit