Zachte handhaving

Indicator Aantal ingezette instrumenten zachte handhaving
Indicatornr. 94
Frequentie Jaarlijks
Meeteenheid Aantal ingezette aanmaningen en raadgevingen
Meetmethode Query in registratiesysteem handhaving
Brondata Download brondata

Omschrijving

Onder zachte handhaving vallen bestuurlijke instrumenten zoals de raadgeving en de aanmaning.

Een raadgeving heeft een preventieve functie, namelijk het voorkomen van misdrijven of inbreuken. Het advies in de raadgeving wordt op maat geformuleerd en beschrijft onder andere mogelijke initiatieven die de eigenaar kan nemen, of er een premie kan worden bekomen en welke procedures eventueel moeten worden doorlopen. Raadgevingen hebben een belangrijke signaalfunctie voor de ontvanger.

Een aanmaning veronderstelt dat een inbreuk of misdrijf op het Onroerenderfgoeddecreet reeds is aangevangen of is gepleegd. Ze geldt als een overheidsbevel dat niet rechtstreeks afdwingbaar is maar wel is gericht aan de vermoedelijke overtreder en eventuele andere betrokkenen. De aanmaning is erop gericht om het misdrijf of de inbreuk snel te beëindigen of de schadelijke gevolgen ervan te herstellen. Alle betrokkenen worden ervan op de hoogte gesteld.

Een tweede aanmaning is voor de overtreder de laatste kans om in overleg met het agentschap te werken aan het herstel van de erfgoedwaarden. Wanneer de aanmaning niet wordt nageleefd, zelfs niet na het versturen van een tweede aanmaning is de aanmaner verplicht om een aangifte van de inbreuk of het misdrijf in te dienen bij een inspecteur Onroerend Erfgoed. Deze kan dan een traject van zogenaamde ‘harde’ handhaving opstarten.

De indicator telt op het einde van elk jaar het aantal verstuurde raadgevingen, aanmaningen en tweede aanmaningen. Zowel het agentschap Onroerend Erfgoed als de afdeling Handhaving van het departement Omgeving zijn bevoegd voor het versturen van raadgevingen en aanmaningen. In deze indicator maken we geen onderscheid tussen bevoegde overheden. De indicator telt de handelingen zachte handhaving van beide instanties samen.

Grafische voorstelling

Toelichting

In 2019 verstuurden het agentschap Onroerend Erfgoed en de inspecteurs van afdeling Handhaving in totaal 44 raadgevingen. Deze raadgevingen hadden betrekking op 36 beschermde onroerende goederen.

Daarnaast verstuurden zij ook 71 aanmaningen en 6 rappels van aanmaning. Aanmaningen moeten de overtreder aanzetten tot vrijwillig herstel zodat hij een verdere gerechtelijke of bestuurlijke vervolging kan vermijden.

Timing

Einddatum huidige meting 31-12-2019
Meetfrequentie Jaarlijks
Datum publicatie meting 30-04-2020
Datum publicatie volgende meting 30-04-2021

Referentie