Subsidiebedrag beheersovereenkomsten

Indicator Het subsidiebedrag, vastgelegd voor beheersovereenkomsten
Indicatornr. 86
Meeteenheid Bedrag in euro
Meetmethode Query in Orafin
Brondata Data onbeschikbaar (geen data)

Omschrijving

Ter ondersteuning van bepaalde zakelijkrechthouders of beheerders van onroerend erfgoed kan een beheersovereenkomst worden afgesloten. Deze zijn gericht op het duurzaam behoud en beheer van onroerend erfgoed en bevatten beheersmaatregelen die wezenlijk bijdragen tot de instandhouding en bescherming van de erfgoedkenmerken en de erfgoedwaarde. Er worden in onderling overleg maatregelen vastgelegd voor een of meerdere specifieke percelen.

Er kunnen verschillende beheerspakketten worden uitgevoerd via beheersovereenkomsten:

  • Het creëren van een bufferstrook ter bescherming van cultuurhistorisch waardevolle landschapselementen;
  • Het beheer van houtig erfgoed;
  • Het beschermen van de bodem en reliëfvormen.

De hoogte van de subsidie voor de beheersovereenkomst wordt vastgelegd in de overeenkomst zelf en varieert naargelang de aard en omvang van de beheerswerken.

De indicator meet op het einde van elk jaar het bedrag dat in de begroting is vastgelegd voor de subsidiëring van de lopende beheersovereenkomsten.

Tabel

jaar bedrag
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0

Toelichting

Er is geen bedrag vastgelegd voor beheersovereenkomsten omdat de wettelijke bepalingen ontbreken die het mogelijk maken om beheersovereenkomsten af te sluiten.

Timing

Einddatum huidige meting 31-12-2020
Meetfrequentie Jaarlijks
Datum publicatie meting 05-03-2021
Datum publicatie volgende meting 04-03-2022

Referentie