Ingediende beheersplannen

Indicator Het aantal ingediende beheersplannen per jaar, verdeeld volgens goedgekeurde beheersplannen en geweigerde beheersplannen
Indicatornr. 8, evreg 114
Meeteenheid Aantal beheersplannen
Meetmethode Query op databank beheersplannen
Brondata Download brondata

Omschrijving

De eigenaar, zakelijkrechthouder of gevolmachtigde kan een beheersplan indienen bij het agentschap Onroerend Erfgoed dat een beslissing neemt:

  • Het agentschap kan het beheersplan weigeren wanneer het onvolledig is of het duurzaam behoud en beheer van de erfgoedwaarden van de onroerende goederen opgenomen in het beheersplan onvoldoende is gegarandeerd.
  • Het agentschap keurt het beheersplan goed wanneer het alle benodigde elementen bevat en een duurzaam behoud en beheer van de erfgoedwaarden voldoende wordt gegarandeerd. Wel kan het agentschap in de beslissing tot goedkeuring bijkomende voorwaarden opleggen.

De indicator telt op het einde van elk jaar het aantal beheersplannen dat in dat jaar werd ingediend bij het agentschap Onroerend Erfgoed, onderverdeeld naar beheersplannen die het agentschap goedkeurde en beheersplannen die het agentschap weigerde.

Grafische voorstelling

Toelichting

In 2020 dienden burgers, gemeenten, kerkfabrieken,… in totaal 262 nieuwe beheersplannen in. Het agentschap keurde deze allemaal goed.

Het aantal indieningen van beheersplannen steeg licht in 2020 in vergelijking met 2019.

Timing

Einddatum huidige meting 31-12-2020
Meetfrequentie Jaarlijks
Datum publicatie meting 05-03-2021
Datum publicatie volgende meting 04-03-2022