Ingediende beheersplannen

Indicator Het aantal ingediende beheersplannen per jaar, verdeeld volgens goedgekeurde beheersplannen en geweigerde beheersplannen
Indicatornr. 8, evreg 114
Meeteenheid Aantal beheersplannen
Meetmethode Query op databank beheersplannen
Brondata Download brondata

Omschrijving

De eigenaar, zakelijkrechthouder of gevolmachtigde kan een beheersplan indienen bij het agentschap Onroerend Erfgoed dat een beslissing neemt:

  • Het agentschap kan het beheersplan weigeren wanneer het onvolledig is of het duurzaam behoud en beheer van de erfgoedwaarden van de onroerende goederen opgenomen in het beheersplan onvoldoende is gegarandeerd.
  • Het agentschap keurt het beheersplan goed wanneer het alle benodigde elementen bevat en een duurzaam behoud en beheer van de erfgoedwaarden voldoende wordt gegarandeerd. Wel kan het agentschap in de beslissing tot goedkeuring bijkomende voorwaarden opleggen.

De indicator telt op het einde van elk jaar het aantal beheersplannen dat in dat jaar werd ingediend bij het agentschap Onroerend Erfgoed, onderverdeeld naar beheersplannen die het agentschap goedkeurde en beheersplannen die het agentschap weigerde.

Grafische voorstelling

Toelichting

In 2019 dienden burgers, gemeenten, kerkfabrieken,… in totaal 256 nieuwe beheersplannen in. Het agentschap keurde deze allemaal goed.

Het aantal indieningen van beheersplannen daalde licht in 2019 in vergelijking met 2018.

Timing

Einddatum huidige meting 31-12-2019
Meetfrequentie Jaarlijks
Datum publicatie meting 06-03-2020
Datum publicatie volgende meting 05-03-2021