Evaluatie erkenning onroerenderfgoedgemeente, IOED of onroerenderfgoeddepot

Indicator

Aantal intrekkingen, schorsingen en stopzettingen van erkende onroerenderfgoedgemeenten, intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten en onroerenderfgoeddepots

Indicatornr.

65

Meeteenheid

Aantal intrekkingen, schorsingen en stopzettingen

Meetmethode

Registratie erkenningen

Brondata

Data onbeschikbaar (te weinig data)

Omschrijving

Elke erkende onroerenderfgoedgemeente, intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst of onroerenderfgoeddepot rapporteert jaarlijks aan het agentschap Onroerend Erfgoed.

  • De erkende onroerenderfgoedgemeenten rapporteren jaarlijks hun doelstellingen, aangegane engagementen en hun beleidsinitiatieven die kaderen binnen de Vlaamse beleidsprioriteiten;

  • De erkende IOED’s rapporteren over de uitvoering van hun onroerenderfgoedbeleidsplan;

  • De erkende onroerenderfgoeddepots stellen een inhoudelijk verslag op over hun werking, eventuele wijzigingen die betrekking hebben op hun erkenningsvoorwaarden en de tijdelijke en permanente opslag van materialen in het depot.

De erkenning van een onroerenderfgoedgemeente, IOED of onroerenderfgoeddepot is in principe van onbepaalde duur, maar kan worden geëvalueerd door de minister wanneer blijkt dat zij hun doelstellingen niet voldoende nastreven, hun rapportering onduidelijk is of onvoldoende aantoont dat de aangegane engagementen worden ingevuld. Na het doorlopen van een evaluatieprocedure kan de minister overgaan tot een schorsing en zelfs intrekking van de erkenning.

Een onroerenderfgoedgemeente, IOED of onroerenderfgoeddepot kan overigens ook zelf beslissen om niet langer erkend te zijn en aangeven aan de minister dat hij hun erkenning mag stopzetten.

De indicator telt op het einde van elk jaar het aantal ingezette schorsingen, intrekkingen en stopzettingen van erkende onroerenderfgoedgemeenten, intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten en onroerenderfgoeddepots.

Grafische voorstelling

Toelichting

De rapportages van de IOEDs, onroerenderfgoedgemeenten en onroerenderfgoeddepots gaven geen aanleiding om een evaluatieprocedure op te starten. Bijgevolg hoefden nog geen erkenningen worden geschorst of ingetrokken. Het agentschap zet in op coaching en begeleiding van deze partners.

Timing

Einddatum huidige meting

31-12-2022

Meetfrequentie

Jaarlijks

Datum publicatie meting

15-03-2023

Datum publicatie volgende meting

15-03-2024

Referentie