Schorsing of vernietiging van een beschermingsbesluit

Indicator Aantal verzoeken tot schorsing of vernietiging van een beschermingsbesluit, opgestart bij de Raad van State
Indicatornr. 64
Meeteenheid Aantal procedures bij de Raad van State
Meetmethode Telling
Brondata Download brondata

Omschrijving

Iedereen die een benadeling of een belang kan aantonen, kan tegen een voorlopig of definitief beschermingsbesluit binnen de 60 dagen een verzoekschrift tot schorsing of nietigverklaring indienen bij de Raad van State.

  • De Raad van State kan een schorsing van de uitvoering van een administratieve rechtshandeling zoals bijvoorbeeld een beschermingsbesluit bevelen wanneer de Raad van oordeel is dat er een voldoende mate van spoedeisendheid bestaat en er ernstige middelen zijn die dienen te leiden tot een tijdelijke schorsing. Het besluit tot bescherming wordt tijdelijk ongeldig verklaard tot wanneer de Raad van State een definitief arrest velt. In dat arrest kan ofwel worden overgegaan tot een vernietiging van het beschermingsbesluit ofwel kan het beschermingsbesluit rechtsgeldig worden verklaard.
  • Het vernietigen van het beschermingsbesluit kan op grond van een tegenstrijdigheid van de administratieve rechtshandeling met een hogere rechtsnorm, een bevoegdheidsoverschrijding of het niet voldoen aan wettelijke vormvereisten.

De gegevens van deze indicator worden jaarlijks op 31 december geteld. Het agentschap Onroerend Erfgoed volgt de rechtszaken bij de Raad van State op.

Notitie

Het aantal procedures voor wijziging of vernietiging van een beschermingsbesluit dat in een bepaald jaar bij de Raad van State wordt opgestart heeft niet steeds betrekking op een beschermingsbesluit van datzelfde jaar.

Tabel

Jaar Aantal ingediende dossiers
2015 9
2016 8
2017 3
2018 6
2019 6

Toelichting

In 2016 startten burgers 8 dossiers voor schorsing of vernietiging van een beschermingsbesluit bij de Raad van State op. Deze 8 dossiers betreffen 4 beschermingsbesluiten waarvan de procedure werd opgestart na 1 januari 2015 (en dus na de inwerkingtreding van het Onroerenderfgoeddecreet). De 8 dossiers betreffen 3 dossiers voor definitieve bescherming en 1 dossier voor voorlopige bescherming. Opgesplitst naar erfgoedtype vertegenwoordigen de 8 dossiers 2 beschermingen als monument, 1 bescherming als dorpsgezicht (5 dossiers) en 1 bescherming als archeologische zone.

In 2017 startten burgers 3 dossiers voor schorsing of vernietiging van een beschermingsbesluit bij de Raad van State op. De 3 dossiers betreffen 3 dossiers voor definitieve bescherming. Opgesplitst naar erfgoedtype vertegenwoordigen de dossiers 1 bescherming als monument, 1 bescherming als dorpsgezicht en 1 bescherming als cultuurhistorisch landschap.

In 2018 startten burgers 6 procedures op bij de Raad van State. Het gaat om de definitieve bescherming van 2 cultuurhistorische landschappen, de voorlopige bescherming van 2 monumenten en de definitieve bescherming van 1 monument. Tot slot startten burgers 1 procedure op tegen de vaststelling van een archeologische zone.

In 2019 startten burgers in totaal 6 procedures voor de vernietiging van beschermingsbesluiten. 5 procedures beogen de vernietiging van in totaal 3 beschermingsbesluiten (tegen 2 besluiten stelden telkens 2 verschillende partijen een vernietigingsverzoek in). 1 procedure beoogt de vernietiging van een beslissing tot opheffing van een bescherming.

Timing

Einddatum huidige meting 31-12-2019
Meetfrequentie Jaarlijks
Datum publicatie meting 06-03-2020
Datum publicatie volgende meting 05-02-2021