Aantal goederen in vastgestelde inventarissen

Indicator

Aantal goederen opgenomen in een vastgestelde inventaris verdeeld volgens type inventaris

Indicatornr.

47, evreg 31 - evreg 32 - evreg 34

Meeteenheid

Aantal onroerende goederen

Meetmethode

Query op inventarisdatabank

Brondata

Download brondata

Omschrijving

Het Onroerenderfgoeddecreet schrijft voor dat de minister bevoegd voor onroerend erfgoed vier inventarissen geheel of gedeeltelijk kan vaststellen.

De minister kan de inventarissen van bouwkundig erfgoed en landschappelijk erfgoed alleen vaststellen als die geen betrekking hebben op het grondgebied van een erkende onroerenderfgoedgemeente.

Erkende onroerenderfgoedgemeenten kunnen voor het eigen grondgebied de inventarissen van bouwkundig en landschappelijk erfgoed geheel of gedeeltelijk vaststellen.

Een onroerend goed kan worden opgenomen in een vastgestelde inventaris wanneer het één of meerdere erfgoedwaarden bezit en voldoende goed is bewaard. Voor het vaststellen van elke afzonderlijke inventaris ontwikkelde het agentschap een aparte inventarismethodologie.

De indicator telt op het einde van elk jaar het aantal onroerende goederen dat in dat jaar is opgenomen in een vastgestelde inventaris en het totaal aantal goederen die op het einde van dat jaar in een vastgestelde inventaris staat.

Notitie

Tot eind 2022 bestonden er vijf inventarissen onroerend erfgoed (de landschapsatlas, de inventaris van archeologische zones, de inventaris van bouwkundig erfgoed, de inventaris van houtige beplatingen met erfgoedwaarde en de inventaris van historische tuinen en parken) die alleen door de minister bevoegd voor onroerend erfgoed konden vastgesteld worden. Sinds 2023 zijn er vier inventarissen. De inventaris van het landschappelijk erfgoed integreert de eerdere inventaris houtige beplantingen met erfgoedwaarde, de inventaris historische tuinen en parken en de landschapselementen uit de landschapsatlas.

Grafische voorstelling

Totaal

inventaris

2023

Archeologische zones

70

Bouwkundig erfgoed

74.930

Vastgesteld landschappelijk erfgoed

122

Vastgesteld landschapsatlasrelict

86

Toelichting

De minister stelde op 1 juni 2023 de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Oost-Vlaanderen vast. Daarnaast was er een besluit tot omzetting van de landschapselementen opgenomen in de vastgestelde landschapsatlas naar de inventaris van landschappelijk erfgoed.

Bij ministerieel besluit van 18 december 2023 werden de onroerende goederen die integraal deel uitmaken van het gebied ‘Damse Vaart en tweelingkanalen Schipdonk- en Leopoldkanaal met omgevende polders nabij Dudzele, Oostkerke en Hoeke, Fort van Beieren en kreken van Lapscheure’ opgenomen in de vastgestelde landschapsatlas.

De erkende onroerenderfgoedgemeenten stelden in 2023 geen inventarissen vast.

Bouwkundig erfgoed

Archeologisch erfgoed

jaar

status

aantal

2015

Nieuw

0

2015

Geschrapt

0

2016

Nieuw

58

2016

Geschrapt

0

2017

Nieuw

1

2017

Geschrapt

1

2018

Nieuw

12

2018

Geschrapt

0

2019

Nieuw

0

2019

Geschrapt

0

2020

Nieuw

0

2020

Geschrapt

0

2021

Nieuw

0

2021

Geschrapt

0

2022

Nieuw

0

2022

Geschrapt

0

2023

Nieuw

0

2023

Geschrapt

0

Landschappelijk erfgoed tot en met 2022

jaar

status

Houtige beplantingen

Landschapsatlas

Parken en tuinen

2015

Geschrapt

0

0

0

2015

Nieuw

0

0

0

2016

Geschrapt

0

0

0

2016

Nieuw

86

21

15

2017

Geschrapt

0

0

0

2017

Nieuw

0

3

0

2018

Geschrapt

0

0

0

2018

Nieuw

0

5

0

2019

Geschrapt

0

0

0

2019

Nieuw

0

0

0

2020

Geschrapt

0

0

0

2020

Nieuw

0

3

0

2021

Geschrapt

0

3

0

2021

Nieuw

0

7

0

2022

Geschrapt

0

0

0

2022

Nieuw

0

0

0

Landschappelijk erfgoed en landschapsatlas vanaf 2023

jaar

status

Landschappelijk erfgoed

Landschapsatlas

2023

Geschrapt

0

0

2023

Nieuw

0

1

Timing

Einddatum huidige meting

31-12-2023

Meetfrequentie

Jaarlijks

Datum publicatie meting

31-05-2024

Datum publicatie volgende meting

30-05-2025

Referenties

Inventaris onroerend erfgoed

Geoportaal

Thesaurus onroerend erfgoed