Subsidiebedrag per erkende IOED

Indicator

Het subsidiebedrag, vastgelegd voor erkende intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten

Indicatornr.

45; evreg 118

Meeteenheid

Bedrag in euro

Meetmethode

Query in Orafin

Brondata

Download brondata

Omschrijving

Op basis van een samenwerkingsovereenkomst tussen het agentschap Onroerend Erfgoed en een erkende intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst (IOED) wordt jaarlijks een subsidie toegekend aan deze IOED. In de samenwerkingsovereenkomst wordt het bedrag van deze jaarlijkse subsidie vastgelegd, alsook de looptijd van de overeenkomst. De subsidie mag worden aangewend voor zowel personeelskosten als werkingskosten.

Het basisbedrag van de subsidie is 85.000 euro maar kan vermeerderen op basis van een aantal criteria zoals het aantal inwoners of de oppervlakte van het werkingsgebied van de IOED.

Het bedrag kan ook verhogen wanneer er binnen het werkingsgebied van de IOED een of meerdere gemeenten erkend zijn als onroerenderfgoedgemeente. Dan kan een bijkomend subsidiebedrag worden toegekend op basis van de oppervlakte van het grondgebied van de erkende onroerenderfgoedgemeente, de oppervlakte van de beschermde goederen gelegen op het grondgebied van de onroerenderfgoedgemeente en het aantal onroerende goederen opgenomen in een vastgestelde inventaris gelegen op het grondgebied van de onroerenderfgoedgemeente.

De indicator meet per lopende samenwerkingsovereenkomst tussen het agentschap Onroerend Erfgoed en een erkende intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst het subsidiebedrag dat per jaar wordt vastgelegd om hen in hun werking te ondersteunen.

Tabel

Jaar

Totaal bedrag in euro

2.015

0

2.016

533.123

2.017

1.382.591

2.018

2.298.015

2.019

2.298.015

2.020

2.160.015

2.021

2.600.618

2.022

2.313.456

Toelichting

In 2021 ontvingen alle erkende intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten een algemene werkingssubsidie.

In totaal legde het agentschap Onroerend Erfgoed in 2021 2.600.618 euro vast voor het ondersteunen van de erkende intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten.

Timing

Einddatum huidige meting

31-12-2022

Meetfrequentie

Jaarlijks

Datum publicatie meting

15-03-2023

Datum publicatie volgende meting

15-03-2024

Referenties