Bedrag vermindering schenkbelasting

Indicator Totaalbedrag van de belastingvermindering voor schenkbelasting bij beschermde monumenten
Indicatornr. 36
Frequentie Jaarlijks
Meeteenheid Bedrag belastingvermindering (in euro)
Meetmethode Query databank Vlaamse Belastingdienst
Brondata Geen data

Omschrijving

Het is mogelijk voor burgers om een onroerend goed te schenken. Zij moeten deze schenking wel laten registreren in een officiële akte bij een notaris en betalen hierop een schenkbelasting. Dit is de normale gang van zaken bij elke schenking tussen levende personen (dus geen legaat in het kader van een testament) van een onroerend goed.

Bij de schenking van een beschermd monument geldt een verminderd tarief voor het betalen van de schenkbelasting. Om hiervan gebruik te kunnen maken gelden een aantal voorwaarden:

  • De begiftigde investeert het bekomen voordeel binnen 5 jaar in beheersmaatregelen, werkzaamheden of diensten die noodzakelijk zijn voor het behoud of de herwaardering van erfgoedkenmerken en -elementen van het geschonken en beschermde goed;
  • Voor de werken waarvoor de begiftigde een belastingvoordeel geniet, kan hij geen beroep doen op een premie.

De indicator meet per jaar het totaalbedrag dat begiftigden van een schenking als belastingvermindering ontvangen om te investeren in beschermde monumenten.

Tabel

jaar bedrag
2018 0
2019 0

Toelichting

Er zijn geen schenkingen van onroerende goederen geregistreerd waarbij is gebruikgemaakt van de verlaging van de schenkbelasting.

Timing

Einddatum huidige meting 31-12-2019
Meetfrequentie Jaarlijks
Datum publicatie meting 30-04-2020
Datum publicatie volgende meting 30-04-2021