Oppervlakte definitief beschermde goederen of sites

Indicator De aangroei of afname en de totale oppervlakte die de definitief beschermde goederen vertegenwoordigen, verdeeld volgens type bescherming
Indicatornr. 20, evreg 85
Meeteenheid Oppervlakte in hectare
Meetmethode Berekening met behulp van GIS
Brondata Download brondata

Omschrijving

De indicator meet de totale oppervlakte van alle definitief beschermde goederen. Verder meten we ook de evolutie van de oppervlakte.

De oppervlaktes meten we voor alle vormen van definitief beschermd onroerend erfgoed waarvoor een oppervlakte kan worden gemeten: bescherming als monument, cultuurhistorisch landschap, archeologische site of stads- en dorpsgezicht. Ook afbakeningen als erfgoedlandschap in een RUP worden meegenomen in deze indicator.

De indicator neemt per beschermingsstatuut de som van de oppervlaktes van alle beschermde goederen.

Om het aandeel van het grondgebied van Vlaanderen te berekenen dat beschermd is via de onroerenderfgoedregelgeving wordt volgende formule gebruikt:

\[n_{\mathrm{oppervlakte}} = \sum_ O/1.352.225,1012*100\]

Hierbij is O de som van de oppervlaktes van alle beschermde onroerende goederen die wordt gedeeld door de totale oppervlakte van Vlaanderen (1.352.225,1012 ha).

Notitie

Door de bevoegde minister aangeduide ankerplaatsen rekenen we tot de ‘vastgestelde inventaris landschapsatlas’. Deze zijn opgenomen in een aparte indicator. Ook overgangszones rekenen we niet mee.

Tabel

Statuut Oppervlakte 2015 Oppervlakte 2016 Oppervlakte 2017 Oppervlakte 2018 Oppervlakte 2019 Percentage Oppervlakte Vlaanderen
Monument 4.625,68 4.657,13 4.775,44 4.833,08 4.976,78 0,37
Stads- en dorpsgezicht 9.195,00 9.256,34 9.276,71 9.281,76 9.286,67 0,69
Cultuurhistorisch landschap 39.640,76 39.837,84 40.025,95 41.512,56 41.530,00 3,07
Archeologische site 696,84 730,73 1.093,68 1.142,35 1.180,81 0,09

Toelichting

Alle definitief beschermde onroerende goederen in Vlaanderen vertegenwoordigen een totaaloppervlak van 56.974,6 hectare. Dit is 4,21% van het oppervlak van Vlaanderen.

Beschermde cultuurhistorische landschappen nemen het merendeel hiervan in beslag. De 684 beschermde cultuurhistorische landschappen bestrijken in totaal 3,07% van het oppervlak van Vlaanderen.

Timing

Einddatum huidige meting 31-12-2019
Meetfrequentie Jaarlijks
Datum publicatie meting 07-02-2020
Datum publicatie volgende meting 05-02-2021