Oppervlakte beschermde goederen of sites

Indicator

De aangroei of afname en de totale oppervlakte die de beschermde goederen vertegenwoordigen, verdeeld volgens type bescherming

Indicatornr.

20, evreg 85

Meeteenheid

Oppervlakte in hectare

Meetmethode

Berekening met behulp van GIS

Brondata

Download brondata

Omschrijving

De indicator meet de totale oppervlakte van alle beschermde goederen. Verder meten we ook de evolutie van de oppervlakte.

De oppervlaktes meten we voor alle vormen van beschermd onroerend erfgoed waarvoor een oppervlakte kan worden gemeten: bescherming als monument, cultuurhistorisch landschap, archeologische site of stads- en dorpsgezicht. Ook afbakeningen als erfgoedlandschap in een RUP worden meegenomen in deze indicator.

De indicator neemt per beschermingsstatuut de som van de oppervlaktes van alle beschermde goederen.

Om het aandeel van het grondgebied van Vlaanderen te berekenen dat beschermd is via de onroerenderfgoedregelgeving wordt volgende formule gebruikt:

\[n_{\mathrm{oppervlakte}} = \sum_ O/1.362.555*100\]

Hierbij is O de som van de oppervlaktes van alle beschermde onroerende goederen die wordt gedeeld door de totale oppervlakte van Vlaanderen (1.362.555 ha).

Notitie

Door de bevoegde minister aangeduide ankerplaatsen rekenen we tot de ‘vastgestelde inventaris landschapsatlas’. Deze zijn opgenomen in een aparte indicator. Ook overgangszones rekenen we niet mee.

Tabel

Statuut

Oppervlakte 2016

Oppervlakte 2017

Oppervlakte 2018

Oppervlakte 2019

Oppervlakte 2020

Oppervlakte 2021

2022

2023

Percentage Oppervlakte Vlaanderen

Monument

4.665,72

4.784,28

4.841,93

4.985,62

5.035,92

5.058,58

5.067,06

5.068,34

0,37

Stads- en dorpsgezicht

9.257,08

9.277,44

9.282,49

9.287,40

9.287,40

9.287,40

9.276,00

9.274,67

0,68

Cultuurhistorisch landschap

39.838,11

39.964,09

41.450,69

41.468,14

41.467,90

39.995,32

39.977,36

40.067,54

2,94

Archeologische site

730,63

1.093,68

1.142,35

1.180,81

1.185,46

1.185,46

1.310,64

1.314,39

0,09

Toelichting

Alle beschermde onroerende goederen in Vlaanderen vertegenwoordigen een totaaloppervlak van 55725 hectare. Dit is ongeveer 4% van het oppervlak van Vlaanderen.

Beschermde cultuurhistorische landschappen nemen het merendeel hiervan in beslag. De 676 beschermde cultuurhistorische landschappen bestrijken in totaal bijna 3% van het oppervlak van Vlaanderen.

Timing

Einddatum huidige meting

31-12-2023

Meetfrequentie

Jaarlijks

Datum publicatie meting

01-02-2024

Datum publicatie volgende meting

31-01-2025

Referenties

Besluitendatabank

Inventaris

Geoportaal