Onteigeningen van beschermde goederen

Indicator

Het aantal onteigeningen van beschermde onroerende goederen omwille van redenen van algemeen nut

Indicatornr.

19, evreg 100

Meeteenheid

Aantal onteigeningen

Meetmethode

Telling

Brondata

Data onbeschikbaar (geen data)

Omschrijving

Het Onroerenderfgoeddecreet voorziet een ruim instrumentarium met betrekking tot handhaving om eigenaars van beschermde onroerende goederen tot de orde te roepen en te voldoen aan de zorgplicht. Wanneer een beschermd onroerend goed dreigt te vervallen, te worden beschadigd of te worden vernield kan de Vlaamse overheid of een gemeente om redenen van algemeen nut overgegaan tot onteigening. Dit is enkel mogelijk in uitzonderlijke omstandigheden, als uiterste, ultieme middel, wanneer andere middelen geen verandering teweegbrengen. Deze beslissing ligt bij de Vlaamse regering of de gemeente waar het onroerend goed gelegen is. Een autonoom gemeentebedrijf kan door de gemeenteraad worden gemachtigd om tot een onteigening over te gaan.

De indicator meet per jaar het aantal opgestarte procedures om tot onteigening van definitief beschermd onroerend erfgoed over te gaan.

Tabel

jaar

Aantal onteigeningen

2015

0

2016

0

2017

0

2018

0

2019

0

2020

0

2021

0

Toelichting

Het aantal onteigeningen van beschermde goederen om redenen van algemeen nut bedraagt voor alle jaren dat de overheid dit instrument kan inzetten telkens 0.

Een onteigening om redenen van algemeen nut wordt beschouwd als een ultimum remedium en wordt dus zeer zelden en met de nodige terughoudendheid toegepast. Het agentschap zet eerst in op andere handhavingsinstrumenten.

Timing

Einddatum huidige meting

31-12-2022

Meetfrequentie

Jaarlijks

Datum publicatie meting

31-01-2023

Datum publicatie volgende meting

01-02-2024

Referenties

Besluitendatabank