Oppervlakte goederen vastgestelde inventarissen

Indicator De totale oppervlakte en de evolutie van de oppervlakte van goederen uit een vastgestelde inventaris, per inventaristype
Indicatornr. 18 - evreg 35 - evreg 36
Meeteenheid Oppervlakte in hectare
Meetmethode Berekening oppervlakte met behulp van GIS
Brondata Download brondata

Omschrijving

Het Onroerenderfgoeddecreet schrijft voor dat de minister bevoegd voor onroerend erfgoed vijf inventarissen geheel of gedeeltelijk kan vaststellen. Dit kan wanneer het goed één of meerdere erfgoedwaarden bezit en voldoende goed is bewaard. Voor het vaststellen van elke afzonderlijke inventaris ontwikkelde het agentschap een aparte inventarismethodologie.

  • De Landschapsatlas;
  • De inventaris van archeologische zones;
  • De inventaris van bouwkundig erfgoed;
  • De inventaris van houtige beplantingen met erfgoedwaarde;
  • De inventaris van historische tuinen en parken.

Deze indicator berekent de oppervlakte in hectare van de erfgoedobjecten en erfgoedsites die opgenomen zijn in één van de vastgestelde inventarissen op 31 december van een bepaald jaar.

Notitie

Sinds 2018 is het voor het eerst mogelijk om de oppervlakte van alle goederen uit de inventaris bouwkundig erfgoed te berekenen. Het agentschap voltooide de procedure om de goederen uit de vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed in te tekenen als polygonen. In voorgaande jaren berekende het agentschap enkel de oppervlakte van de bouwkundige gehelen omdat enkel voor deze goederen polygonen beschikbaar waren.

Grafische voorstelling

Inventaris 2015 2016 2017 2018 2019
Archeologische zones 0 6.207 6.209 9.535 9.535
Bouwkundig erfgoed 4.672 4.672 4.672 31.147 34.549
Houtige beplantingen 0 82 82 82 82
Landschapsatlas 98.338 101.705 105.400 106.645 106.645
Parken en tuinen 0 209 209 209 209

Toelichting

De vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed heeft op 31 december 2019 een totaaloppervlakte van 34.548,88 hectare. Dit is een aangroei van 8.443 hectare. In 2019 stelde de minister de inventaris bouwkundig erfgoed vast voor de provincie Antwerpen. Dit leidde tot het schrappen en vaststellen van vele verschillende goederen.

De vastgestelde landschapsatlas bleef gelijk. De volledige landschapsatlas heeft op 31 december 2019 een oppervlakte van 106.645,48 hectare.

De vastgestelde inventaris van archeologische zones bleef gelijk en heeft een totaaloppervlakte van 9.534,81 hectare.

Het agentschap realiseerde ook geen vaststellingen voor de inventaris van houtige beplantingen met erfgoedwaarde en de inventaris van historische parken en tuinen.

Timing

Einddatum huidige meting 31-12-2019
Meetfrequentie Jaarlijks
Datum publicatie meting 07-02-2020
Datum publicatie volgende meting 05-02-2021