Oppervlakte goederen vastgestelde inventarissen

Indicator

De totale oppervlakte en de evolutie van de oppervlakte van goederen uit een vastgestelde inventaris, per inventaristype

Indicatornr.

18 - evreg 35 - evreg 36

Meeteenheid

Oppervlakte in hectare

Meetmethode

Berekening oppervlakte met behulp van GIS

Brondata

Download brondata

Omschrijving

Het Onroerenderfgoeddecreet schrijft voor dat de minister bevoegd voor onroerend erfgoed vier inventarissen geheel of gedeeltelijk kan vaststellen. Dit kan wanneer het goed één of meerdere erfgoedwaarden bezit en voldoende goed is bewaard. Voor het vaststellen van elke afzonderlijke inventaris ontwikkelde het agentschap een aparte inventarismethodologie.

Het Onroerenderfgoeddecreet schrijft voor dat de minister bevoegd voor onroerend erfgoed vier inventarissen geheel of gedeeltelijk kan vaststellen:

  • De landschapsatlas

  • De vastgestelde inventaris van archeologische zones

  • De vastgestelde inventaris van bouwkundig erfgoed

  • De vastgestelde inventaris van landschappelijk erfgoed.

De minister kan de inventarissen van bouwkundig erfgoed en landschappelijk erfgoed alleen vaststellen als die geen betrekking hebben op het grondgebied van een erkende onroerenderfgoedgemeente.

Erkende onroerenderfgoedgemeenten kunnen voor het eigen grondgebied de inventarissen van bouwkundig en landschappelijk erfgoed geheel of gedeeltelijk vaststellen.

Deze indicator berekent de oppervlakte in hectare van de erfgoedobjecten en erfgoedsites die opgenomen zijn in één van de vastgestelde inventarissen op 31 december van een bepaald jaar.

Notitie

Sinds 2018 is het voor het eerst mogelijk om de oppervlakte van alle goederen uit de inventaris bouwkundig erfgoed te berekenen. Het agentschap voltooide de procedure om de goederen uit de vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed in te tekenen als polygonen. In voorgaande jaren berekende het agentschap enkel de oppervlakte van de bouwkundige gehelen omdat enkel voor deze goederen polygonen beschikbaar waren.

Tot eind 2022 bestonden er vijf inventarissen onroerend erfgoed (de landschapsatlas, de inventaris van archeologische zones, de inventaris van bouwkundig erfgoed, de inventaris van houtige beplatingen met erfgoedwaarde en de inventaris van historische tuinen en parken) die alleen door de minister bevoegd voor onroerend erfgoed konden vastgesteld worden. Sinds 2023 zijn er vier inventarissen. De inventaris van het landschappelijk erfgoed integreert de eerdere inventaris houtige beplantingen met erfgoedwaarde, de inventaris historische tuinen en parken en de landschapselementen uit de landschapsatlas.

Grafische voorstelling

Jaar

Archeologische zones

Bouwkundig erfgoed

Houtige beplantingen

Landschappelijk erfgoed

Landschapsatlas

Parken en tuinen

2015

0,00

4.672,45

0,00

98.338,33

0,00

2016

6.207,17

4.672,45

82,06

101.705,11

208,60

2017

6.209,38

4.672,45

82,06

105.399,56

208,60

2018

9.534,81

31.146,62

82,06

106.645,48

208,60

2019

9.534,81

34.975,15

82,06

106.645,48

208,60

2020

9.534,81

34.975,15

82,06

108.345,71

208,60

2021

9.534,81

37.433,96

82,06

109.888,31

208,60

2022

9.534,81

37.433,96

82,06

109.888,31

208,60

2023

9.556,64

38.136,70

374,25

116.389,12

Toelichting

Landschapsatlas neemt een oppervlak van 116.389,12 hectare voor zijn rekening.

De totaaloppervlakte vastgesteld bouwkundig erfgoed bedraagt eind 2023 38.136,70 ha.

De vastgestelde inventaris van archeologische zones heeft een totaaloppervlakte van 9.556,64 hectare.

Eind 2023 bedroeg de totale oppervlakte van de vastgestelde inventaris van het landschappelijk erfgoed 374,25 ha.

Timing

Einddatum huidige meting

31-12-2023

Meetfrequentie

Jaarlijks

Datum publicatie meting

31-05-2024

Datum publicatie volgende meting

30-05-2025

Referenties

Inventaris onroerend erfgoed

Besluitendatabank

Geoportaal

Thesaurus onroerend erfgoed