Oppervlakte goederen vastgestelde inventarissen

Indicator De totale oppervlakte en de evolutie van de oppervlakte van goederen uit een vastgestelde inventaris, per inventaristype
Indicatornr. 18 - evreg 35 - evreg 36
Meeteenheid Oppervlakte in hectare
Meetmethode Berekening oppervlakte met behulp van GIS
Brondata Download brondata

Omschrijving

Het Onroerenderfgoeddecreet schrijft voor dat de minister bevoegd voor onroerend erfgoed vijf inventarissen geheel of gedeeltelijk kan vaststellen. Dit kan wanneer het goed één of meerdere erfgoedwaarden bezit en voldoende goed is bewaard. Voor het vaststellen van elke afzonderlijke inventaris ontwikkelde het agentschap een aparte inventarismethodologie.

  • De Landschapsatlas;
  • De inventaris van archeologische zones;
  • De inventaris van bouwkundig erfgoed;
  • De inventaris van houtige beplantingen met erfgoedwaarde;
  • De inventaris van historische tuinen en parken.

Deze indicator berekent de oppervlakte in hectare van de erfgoedobjecten en erfgoedsites die opgenomen zijn in één van de vastgestelde inventarissen op 31 december van een bepaald jaar.

Notitie

Sinds 2018 is het voor het eerst mogelijk om de oppervlakte van alle goederen uit de inventaris bouwkundig erfgoed te berekenen. Het agentschap voltooide de procedure om de goederen uit de vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed in te tekenen als polygonen. In voorgaande jaren berekende het agentschap enkel de oppervlakte van de bouwkundige gehelen omdat enkel voor deze goederen polygonen beschikbaar waren.

Grafische voorstelling

Inventaris 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Archeologische zones 0 6.207 6.209 9.535 9.535 9.535
Bouwkundig erfgoed 4.672 4.672 4.672 31.147 34.975 34.975
Houtige beplantingen 0 82 82 82 82 82
Landschapsatlas 98.338 101.705 105.400 106.645 106.645 108.346
Parken en tuinen 0 209 209 209 209 209

Toelichting

In 2020 stelde de minister 3 goederen vast in de Landschapsatlas, goed voor een oppervlakte van 1.700,23 hectare. In totaal neemt de vastgestelde Landschapsatlas een oppervlak van 108.346 hectare voor zijn rekening.

De vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed bleef gelijk en heeft op 31 december 2020 een totaaloppervlakte van 34.975 hectare.

De vastgestelde inventaris van archeologische zones heeft een totaaloppervlakte van 9.534,81 hectare.

Het agentschap realiseerde geen vaststellingen voor de inventaris van houtige beplantingen met erfgoedwaarde en de inventaris van historische parken en tuinen.

Timing

Einddatum huidige meting 31-12-2020
Meetfrequentie Jaarlijks
Datum publicatie meting 05-02-2021
Datum publicatie volgende meting 04-02-2022