Oppervlakte goederen vastgestelde inventarissen

Indicator

De totale oppervlakte en de evolutie van de oppervlakte van goederen uit een vastgestelde inventaris, per inventaristype

Indicatornr.

18 - evreg 35 - evreg 36

Meeteenheid

Oppervlakte in hectare

Meetmethode

Berekening oppervlakte met behulp van GIS

Brondata

Download brondata

Omschrijving

Het Onroerenderfgoeddecreet schrijft voor dat de minister bevoegd voor onroerend erfgoed vijf inventarissen geheel of gedeeltelijk kan vaststellen. Dit kan wanneer het goed één of meerdere erfgoedwaarden bezit en voldoende goed is bewaard. Voor het vaststellen van elke afzonderlijke inventaris ontwikkelde het agentschap een aparte inventarismethodologie.

  • De Landschapsatlas;

  • De inventaris van archeologische zones;

  • De inventaris van bouwkundig erfgoed;

  • De inventaris van houtige beplantingen met erfgoedwaarde;

  • De inventaris van historische tuinen en parken.

Deze indicator berekent de oppervlakte in hectare van de erfgoedobjecten en erfgoedsites die opgenomen zijn in één van de vastgestelde inventarissen op 31 december van een bepaald jaar.

Notitie

Sinds 2018 is het voor het eerst mogelijk om de oppervlakte van alle goederen uit de inventaris bouwkundig erfgoed te berekenen. Het agentschap voltooide de procedure om de goederen uit de vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed in te tekenen als polygonen. In voorgaande jaren berekende het agentschap enkel de oppervlakte van de bouwkundige gehelen omdat enkel voor deze goederen polygonen beschikbaar waren.

Grafische voorstelling

Inventaris

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Archeologische zones

0

6.207

6.209

9.535

9.535

9.535

9.535

9.535

Bouwkundig erfgoed

4.672

4.672

4.672

31.147

34.975

34.975

37.434

37.434

Houtige beplantingen

0

82

82

82

82

82

82

82

Landschapsatlas

98.338

101.705

105.400

106.645

106.645

108.346

109.888

109.888

Parken en tuinen

0

209

209

209

209

209

209

209

Toelichting

De minister stelde in 2022 geen nieuwe goederen vast in de landschapsatlas. Het totaal aantal vastgestelde goederen in deze inventaris ligt eind 2022 op 106. In totaal neemt de vastgestelde Landschapsatlas een oppervlak van 109.888,31 hectare voor zijn rekening.

In 2022 werd er geen bouwkundig erfgoed vastgesteld. De totaaloppervlakte vastgesteld bouwkundig erfgoed bedraagt eind 2022 37.433,96 ha.

De vastgestelde inventaris van archeologische zones heeft een totaaloppervlakte van 9.534,81 hectare.

Het agentschap realiseerde in 2022 geen vaststellingen voor de inventaris van houtige beplantingen met erfgoedwaarde en de inventaris van historische parken en tuinen.

Timing

Einddatum huidige meting

31-12-2021

Meetfrequentie

Jaarlijks

Datum publicatie meting

31-01-2023

Datum publicatie volgende meting

01-02-2024

Referenties

Inventaris onroerend erfgoed

Besluitendatabank

Geoportaal

Thesaurus onroerend erfgoed