Opheffing of wijziging van beschermingen

Indicator

Aantal opheffingen en aantal wijzigingen aan beschermingsbesluiten van beschermde onroerende goederen per jaar

Indicatornr.

17

Meeteenheid

Aantal opgeheven of gewijzigde beschermde onroerende goederen

Meetmethode

Query beschermingsdatabank

Brondata

Download brondata

Omschrijving

De bevoegde minister kan beslissen een beschermingsbesluit geheel of gedeeltelijk op te heffen of te wijzigen. Dit gebeurt volgens een procedure gelijkaardig met een bescherming, dus in twee fasen (een voorlopige opheffing of wijziging en de definitieve opheffing of wijziging van bescherming), met een advies van de VCOE en met een openbaar onderzoek.

Een gehele of gedeeltelijke opheffing van bescherming houdt in dat de bescherming van definitief beschermd onroerend erfgoed geheel of gedeeltelijk ophoudt te bestaan terwijl bij een wijziging van bescherming bepaalde aanpassingen worden doorgevoerd aan het beschermingsbesluit.

In volgende gevallen kan de minister bevoegd voor onroerend erfgoed overgaan tot een wijziging of een opheffing van een beschermingsbesluit (cf. artikel 6.2.1 en 6.2.2 Onroerenderfgoeddecreet):

  1. De erfgoedwaarden van een beschermd goed zijn onherstelbaar aangetast of verloren gegaan;

  2. Een verplaatsing van het beschermde erfgoed is noodzakelijk voor het behoud van de erfgoedwaarden of is vereist omwille van het algemeen belang;

  3. Een volledige of gedeeltelijke wijziging of opheffing is vereist omwille van het algemeen belang.

  4. Om het beschermde goed behoorlijk te beheren is het noodzakelijk beheersdoelstellingen of andere gegevens toe te voegen;

  5. Het is noodzakelijk aan het beschermingsbesluit een lijst met cultuurgoederen toe te voegen die integrerend deel uitmaken van het beschermde goed of de aanpassing van een lijst van cultuurgoederen is noodzakelijk.

Jaarlijks telt het agentschap op 31 december het aantal wijzigingen of opheffingen aan beschermde goederen onroerend erfgoed met behulp van de beschermingsdatabank. We tellen de aantallen voor monumenten, cultuurhistorische landschappen, beschermde archeologische sites en stads- en dorpsgezichten.

Grafische voorstelling

Toelichting

In 2023 wijzigde de minister bevoegd voor onroerend erfgoed 1 beschermingsbesluit van een monument omwille van verplaatsing. Hij besliste om de bescherming van 20 items beschermd als monument op te heffen omwille van het algemeen belang of omdat de erfgoedwaarden onherstelbaar aangetast of verdwenen waren.

Daarnaast was er de opheffing van de bescherming van 1 cultuurhistorisch landschap omdat de erfgoedwaarden onherstelbaar aangetast of verdwenen waren.

Er waren er 5 opheffingen van een bescherming als stads- of dorpsgezicht omdat de erfgoedwaarden onherstelbaar aangetast of verdwenen waren of omwille van het algemeen belang.

Timing

Einddatum huidige meting

31-12-2023

Meetfrequentie

Jaarlijks

Datum publicatie meting

01-02-2024

Datum publicatie volgende meting

31-01-2025

Referenties

Besluitendatabank

Inventaris