Opheffing of wijziging van beschermingen

Indicator Aantal opheffingen en aantal wijzigingen aan beschermingsbesluiten van beschermde onroerende goederen per jaar
Indicatornr. 17
Meeteenheid Aantal opgeheven of gewijzigde beschermde onroerende goederen
Meetmethode Query beschermingsdatabank
Brondata Download brondata

Omschrijving

De bevoegde minister kan beslissen een beschermingsbesluit geheel of gedeeltelijk op te heffen of te wijzigen. Dit gebeurt volgens een procedure gelijkaardig met een bescherming, dus in twee fasen (een voorlopige opheffing of wijziging en de definitieve opheffing of wijziging van bescherming), met een advies van de VCOE en met een openbaar onderzoek.

Een gehele of gedeeltelijke opheffing van bescherming houdt in dat de bescherming van definitief beschermd onroerend erfgoed geheel of gedeeltelijk ophoudt te bestaan terwijl bij een wijziging van bescherming bepaalde aanpassingen worden doorgevoerd aan het beschermingsbesluit.

In volgende gevallen kan de minister bevoegd voor onroerend erfgoed overgaan tot een wijziging of een opheffing van een beschermingsbesluit (cf. artikel 6.2.1 en 6.2.2 Onroerenderfgoeddecreet):

  1. De erfgoedwaarden van een beschermd goed zijn onherstelbaar aangetast of verloren gegaan;
  2. Een verplaatsing van het beschermde erfgoed is noodzakelijk voor het behoud van de erfgoedwaarden of is vereist omwille van het algemeen belang;
  3. Een volledige of gedeeltelijke wijziging of opheffing is vereist omwille van het algemeen belang. Hierbij primeren andere maatschappelijke belangen op de waarde van het onroerend erfgoed. In dit geval kan een administratieve overheid een beschermingsbesluit opheffen of wijzigen via een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP);
  4. Om het beschermde goed behoorlijk te beheren is het noodzakelijk beheersdoelstellingen of andere gegevens toe te voegen;
  5. Het is noodzakelijk aan het beschermingsbesluit een lijst met cultuurgoederen toe te voegen die integrerend deel uitmaken van het beschermde goed.

Jaarlijks telt het agentschap op 31 december het aantal wijzigingen of opheffingen aan beschermde goederen onroerend erfgoed met behulp van de beschermingsdatabank. We tellen de aantallen voor monumenten, cultuurhistorische landschappen, beschermde archeologische sites en stads- en dorpsgezichten.

Grafische voorstelling

Toelichting

In 2020 wijzigde de minister bevoegd voor onroerend erfgoed geen besluiten van beschermingen. In 2019 gebeurde dit één keer.

In 2020 besliste de minister om in totaal de bescherming van 3 goederen op te heffen. Het gaat om 2 monumenten en één varend goed.

  • De bescherming van de stenen windmolen Delmersmolen in Tielt;
  • De bescherming van hoeve Peeters in Balen

Bij beide beschermingen bleek dat de erfgoedwaarde onherroepelijk verloren was gegaan.

  • De bescherming van de Rijnvedette P904 Sambre.

In de 2019 besliste de minister om 5 beschermingen op te heffen. In 2018 ging het om 4 beschermingen.

De 28 opheffingen van beschermde monumenten in 2015 betreft 28 individuele begijnhofhuisjes van 1 groot begijnhof. De minister besliste de individuele beschermingen op te heffen en onmiddelijk opnieuw te beschermen in een allesomvattend beschermingsbesluit met nieuwe beheersdoelstellingen voor het volledige begijnhof.

Timing

Einddatum huidige meting 31-12-2020
Meetfrequentie Jaarlijks
Datum publicatie meting 05-02-2021
Datum publicatie volgende meting 04-02-2022