Vragen voor bescherming

Indicator

Aantal aanvragen tot bescherming

Indicatornr.

13

Meeteenheid

Aantal beschermingsaanvragen

Meetmethode

Registratie in trac van aanvragen tot bescherming

Brondata

Download brondata

Omschrijving

Het staat iedereen vrij om een aanvraag tot bescherming in te dienen. Het agentschap Onroerend Erfgoed gaat dan na of het erfgoed voldoende hoge :term:`erfgoedwaarde heeft om een waarderend onderzoek op te starten. Bepalend daarbij is de mate waarin het voorgestelde erfgoed een aanvulling is op het al beschermde bestand in Vlaanderen.

De aanvragen differentiëren we naar het statuut van het onroerend erfgoed:

In deze indicator meet het agentschap vragen tot bescherming per jaar, ongeacht het feit of deze vragen uiteindelijk tot een bescherming leiden of niet. Indien de vraag meerdere te beschermen goederen of gebieden omvat, wordt deze behandeld als één vraag.

Notitie

Het agentschap Onroerend Erfgoed maakt de differentiatie naar statuut van het erfgoed. De aanvrager specifieert niet altijd het beschermingsstatuut.

Grafische voorstelling

Toelichting

In 2023 telde het agentschap Onroerend Erfgoed in totaal 116 aanvragen voor bescherming.

De meeste beschermingsaanvragen,78, gingen over bouwkundig erfgoed.

8 aanvragen gingen over landschappelijk erfgoed, 29 over houtige beplantingen met erfgoedwaarde.

Aanvragen voor bescherming van archeologisch erfgoed of varend erfgoed zijn over het algemeen uitzonderlijk (1 aanvraag voor archeologisch erfgoed en geen enkele aanvraag voor varend erfgoed in 2023).

Timing

Einddatum huidige meting

31-12-2023

Meetfrequentie

Jaarlijks

Datum publicatie meting

01-02-2024

Datum publicatie volgende meting

31-01-2025

Referenties

Inventaris

Besluitendatabank