Oppervlakte van beschermde goederen met een beheersplan

Indicator De totale oppervlakte van de goederen waarvoor een beheersplan is goedgekeurd, verdeeld volgens beschermingsstatuut
Indicatornr. 7, evreg 108, 109 & 110
Meeteenheid Oppervlakte in hectare
Meetmethode Berekening met behulp van GIS
Brondata Download brondata

Omschrijving

De indicator meet de oppervlakte van beschermde onroerende goederen die gelegen zijn binnen de afbakening van een goedgekeurd beheersplan. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de verschillende beschermingsstatuten: monumenten, stads- en dorpsgezichten, cultuurhistorische landschappen, erfgoedlandschappen en archeologische sites. Er is ook een restcategorie opgenomen. Dit komt omdat er bij de afbakening van sommige beheersplannen ook gebieden of percelen worden opgenomen waarop geen enkel beschermingsstatuut van toepassing is.

De indicator neemt vervallen beheersplannen in mindering op het moment dat ze vervallen.

Grafische voorstelling

Toelichting

De totale aangroei van de oppervlakte van de beschermde onroerende goederen waarvoor het agentschap Onroerend Erfgoed een beheersplan goedkeurde, bedroeg in 2019 2.194 ha.

De grootste aangroei realiseerde zich bij beschermde cultuurhistorische landschappen waarvoor burgers beheersplannen opmaakten. Deze groeide aan in 2019 met 1.762 ha tot een totaaloppervlak van 8.526 ha. Dit wil zeggen dat voor 8.526 ha (of 20%) van de beschermde cultuurhistorische landschappen een goedgekeurd beheersplan geldt.

Ook bij monumenten en stads- en dorpsgezichten steeg de oppervlakte aanzienlijk met respectievelijk 161 ha en 243 ha. De totale oppervlakte van beschermde monumenten waarvoor een beheersplan loopt bedraagt 879 ha, bij stads- en dorpsgezichten is dit 1.156 ha.

De oppervlakte van beschermde archeologische sites met een goedgekeurd beheersplan bleef gelijk op 6,17 ha.

Binnen afgebakende erfgoedlandschappen nam de oppervlakte met een beheersplan toe met 28 ha.

Oppervlakte goederen met beheersplan tegenover totale oppervlakte beschermingsstatuut

De totale oppervlakte van de onroerende goederen met een beheersplan kan worden afgezet tegenover de totale oppervlakte die de beschermde goederen per beschermingsstatuut innemen in Vlaanderen.

Zo ligt 20% van de beschermde cultuurhistorische landschappen binnen een goedgekeurd beheersplan. Dit komt voor een groot deel omdat al sinds 2004 landschapsbeheersplannen worden opgemaakt voor beschermde cultuurhistorische landschappen.

Van de beschermde stads- en dorpsgezichten ligt 12% binnen een goedgekeurd beheersplan of een herwaarderingsplan.

18% van de oppervlakte van beschermde monumenten ligt binnen een goedgekeurd beheersplan. Dit is een grote stijging aangezien het nog maar sinds 2015 mogelijk is om beheersplannen op te maken voor beschermde monumenten.

Van de beschermde archeologische sites ligt 0,5% van hun oppervlak binnen een goedgekeurd beheersplan.

Timing

Einddatum huidige meting 31-12-2019
Meetfrequentie Jaarlijks
Datum publicatie meting 06-03-2020
Datum publicatie volgende meting 05-03-2021