Verdeling budgetten premies en subsidies onroerend erfgoed

Indicator

Jaarlijks budget voor premies en subsidies (vastleggingen) in de Vlaamse begroting voor onroerend erfgoed

Indicatornr.

53

Meeteenheid

Vastleggingskredieten in euro

Meetmethode

Query in Orafin

Brondata

Download brondata

Omschrijving

De indicator geeft een overzicht van de vastgelegde bedragen voor de verschillende premies en subsidies die voorzien zijn in het beleidsveld onroerend erfgoed.

Deze indicator beidt een algemeen overzicht van de jaarlijkse kredieten voor premies en subsidies zoals deze staan opgenomen in de begroting. Voor meer gedetailleerde en specifieke toegekende premies of subsidies en vastgelegde bedragen, verwijzen we door naar de indicatoren van de verschillende soorten premies en subsidies in kwestie. Deze indicator meet het vastleggingskrediet (VAK) voor premies en subsidies dat de Vlaamse regering reserveert voor het agentschap Onroerend Erfgoed wordt in de Vlaamse begroting.

De indicator bevat volgende premies:

De indicator bevat volgende subsidies:

  1. Reglementaire subsidies (gereglementeerd in het Onroerenderfgoeddecreet):

  2. Facultatieve subsidies: subsidies die de minister toekent, binnen de beschikbare kredieten, complementair aan de subsidies die welomschreven in de regelgeving staan. Ze vullen de bestaande reglementaire subsidies aan.

De bedoeling van deze indicator is een beeld te geven van de intentie van de Vlaamse Regering met betrekking tot het budget dat zij jaarlijks beschikbaar wil stellen voor het toekennen van premies voor de instandhouding van het beschermd onroerend erfgoed en het ondersteunen van diverse partners in de onroerenderfgoedsector.

Grafische voorstelling

Toelichting

Eind 2020 wijzigde de premieregelgeving. Vanaf 10 december 2020 konden er geen aanvragen meer ingediend worden voor een :term: erfgoedpremie volgens de bijzondere procedure of voor een meerjarenpremieovereenkomst.

De erfgoedpremie volgens de standaardprocedure werd verhoogd en het principe van een nieuwe premie via oproep werd ingevoerd.

Voor de :term: erfgoedpremie volgens de standaardprocedure werd 1.358.339,96 euro toegekend op basis van de uitdovende regelgeving. 25.714.532,33 euro werd toegekend op basis van de gewijzigde regelgeving.

In 2021 werd extra budget vrijgemaakt voor de afbouw van de wachtlijst van restauratiepremies en erfgoedpremies via de bijzondere procedure. Dit extra bedrag werd toegewezen vanuit de centrale relanceprovisie, beheerd door het departement Financiën en Begroting. Door de toekenningen vanuit de relancekredieten nam de wachtlijst af met 44.538.951,72 euro (bovenop de afbouw met reguliere kredieten).

De cijfers hieronder geven steeds het percentage van het totale budget inclusief-exclusief relancemiddelen weer.

In 2021 legde het agentschap Onroerend Erfgoed 4,95%-7,12% van het totale budget vast voor het uitbetalen van erfgoedpremies bijzondere procedure.

Bij de restauratiepremies voor engagementen van voor het Onroerenderfgoeddecreet zien we een stijging naar 16,61%-23,89% van het budget van het budget.

Ongeveer 19,52%-28,07% van het budget reserveerde de Vlaamse overheid voor meerjarige premieovereenkomsten. In totaal gaat het om een bedrag van 28.573.117 euro.

Het agentschap legde 18,50%-26,60% van zijn budget vast voor de erfgoedpremie volgens de standaardprocedure. In absolute bedragen gaat dit om iets meer dan 27 miljoen euro.

De :term: onderzoekspremie nam 1,77%-2,55% van het budget in (2.590.893 euro).

In het kader van de archeologische erfgoedzorg legde het agentschap een aantal budgetten vast voor verschillende instrumenten.

De minister organiseerde een projectoproep voor syntheseonderzoek voor archeologisch onderzoek. Voor deze projectsubsidie legde het agentschap 940.000 euro vast.

Andere premies, onder meer voor archeologisch vooronderzoek en buitensporige opgravingskosten na archeologische opgravingen nemen samen ongeveer 0,38%-0,54% van het totale budget in.

De subsidies nemen over het algemeen een beperkter deel van het begrotingsbudget in.

De facultatieve subsidies nemen 2,91%-4,19% van het budget in (4.272.156 euro).

Voor de reglementaire subsidies legde het agentschap 2,55%-3,66% van het budget vast in het kader van samenwerkingsovereenkomsten met intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten of erkende onroerenderfgoeddepots (3.724.618, euro).

Timing

Einddatum huidige meting

31-12-2021

Meetfrequentie

Jaarlijks

Datum publicatie meting

29-03-2022

Datum publicatie volgende meting

15-03-2023

Referenties

Orafin

Begrippendatabank begroting