Verdeling budgetten premies en subsidies onroerend erfgoed

Indicator Jaarlijks budget voor premies en subsidies (vastleggingen) in de Vlaamse begroting voor onroerend erfgoed
Indicatornr. 53
Meeteenheid Vastleggingskredieten in euro
Meetmethode Query in Orafin
Brondata Download brondata

Omschrijving

De indicator geeft een overzicht van de vastgelegde bedragen voor de verschillende premies en subsidies die voorzien zijn in het beleidsveld onroerend erfgoed.

Deze indicator beidt een algemeen overzicht van de jaarlijkse kredieten voor premies en subsidies zoals deze staan opgenomen in de begroting. Voor meer gedetailleerde en specifieke toegekende premies of subsidies en vastgelegde bedragen, verwijzen we door naar de indicatoren van de verschillende soorten premies en subsidies in kwestie. Deze indicator meet het vastleggingskrediet (VAK) voor premies en subsidies dat de Vlaamse regering reserveert voor het agentschap Onroerend Erfgoed wordt in de Vlaamse begroting.

De indicator bevat volgende premies:

De indicator bevat volgende subsidies:

  1. Reglementaire subsidies (gereglementeerd in het Onroerenderfgoeddecreet):

  2. Facultatieve subsidies: subsidies die de minister toekent, binnen de beschikbare kredieten, complementair aan de subsidies die welomschreven in de regelgeving staan. Ze vullen de bestaande reglementaire subsidies aan.

De bedoeling van deze indicator is een beeld te geven van de intentie van de Vlaamse Regering met betrekking tot het budget dat zij jaarlijks beschikbaar wil stellen voor het toekennen van premies voor de instandhouding van het beschermd onroerend erfgoed en het ondersteunen van diverse partners in de onroerenderfgoedsector.

Grafische voorstelling

Toelichting

In 2019 legde het agentschap Onroerend Erfgoed 43% van zijn budget vast voor het uitbetalen van erfgoedpremies bijzondere procedure. Dit is een forse stijging in vergelijking met de jaren voordien. Toen legde het agentschap veel meer budget vast voor engagementen uit het verleden (restauratiepremies). In 2019 legde het agentschap 11% van het budget vast voor restauratiepremies.

Ongeveer 21% van het budget reserveerde het agentschap voor meerjarige premieovereenkomsten. In totaal gaat het om een bedrag van 20.976.494 euro.

Het agentschap legde 11% van zijn budget vast voor de erfgoedpremie volgens de standaardprocedure. Ook dit is een stijging ten opzichte van voorgaande jaren. In absolute bedragen gaat dit om 11.419.095 euro.

De onderzoekspremie nam 6% van het budget in (5.857.535 euro).

De subsidies nemen over het algemeen een beperkter deel van het begrotingsbudget in. Dit komt onder meer omdat een aantal subdidies nog niet in werking zijn getreden en het agentschap er dus ook nog geen budget voor hoeft te voorzien.

De facultatieve subsidies nemen 3% van het budget in (3.088.055). Het gaat dan om subsidies aan erfgoedorganisaties zoals Herita, CRKC, … of eenmalige subsidies aan bepaalde projecten.

Voor de reglementaire subsidies legde het agentschap 3,3% van het budget vast in het kader van samenwerkingsovereenkomsten met intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten of erkende onroerenderfgoeddepots (3.403.015 euro).

In het kader van de archeologische erfgoedzorg legde het agentschap een aantal budgetten vast voor verschillende instrumenten. Een voorbeeld is de premie buitensporige opgravingskosten waarvoor het agentschap 72.725 euro vastlegde. De minister organiseerde ook een projectoproep voor syntheseonderzoek voor archeologisch onderzoek. Voor deze projectsubsidie legde het agentschap 961.778 euro vast.

Timing

Einddatum huidige meting 31-12-2019
Meetfrequentie Jaarlijks
Datum publicatie meting 06-03-2020
Datum publicatie volgende meting 05-03-2021

Referenties

Orafin

Begrippendatabank begroting