Verdeling budgetten premies en subsidies onroerend erfgoed

Indicator Jaarlijks budget voor premies en subsidies (vastleggingen) in de Vlaamse begroting voor onroerend erfgoed
Indicatornr. 53
Meeteenheid Vastleggingskredieten in euro
Meetmethode Query in Orafin
Brondata Download brondata

Omschrijving

De indicator geeft een overzicht van de vastgelegde bedragen voor de verschillende premies en subsidies die voorzien zijn in het beleidsveld onroerend erfgoed.

Deze indicator beidt een algemeen overzicht van de jaarlijkse kredieten voor premies en subsidies zoals deze staan opgenomen in de begroting. Voor meer gedetailleerde en specifieke toegekende premies of subsidies en vastgelegde bedragen, verwijzen we door naar de indicatoren van de verschillende soorten premies en subsidies in kwestie. Deze indicator meet het vastleggingskrediet (VAK) voor premies en subsidies dat de Vlaamse regering reserveert voor het agentschap Onroerend Erfgoed wordt in de Vlaamse begroting.

De indicator bevat volgende premies:

De indicator bevat volgende subsidies:

  1. Reglementaire subsidies (gereglementeerd in het Onroerenderfgoeddecreet):

  2. Facultatieve subsidies: subsidies die de minister toekent, binnen de beschikbare kredieten, complementair aan de subsidies die welomschreven in de regelgeving staan. Ze vullen de bestaande reglementaire subsidies aan.

De bedoeling van deze indicator is een beeld te geven van de intentie van de Vlaamse Regering met betrekking tot het budget dat zij jaarlijks beschikbaar wil stellen voor het toekennen van premies voor de instandhouding van het beschermd onroerend erfgoed en het ondersteunen van diverse partners in de onroerenderfgoedsector.

Grafische voorstelling

Toelichting

In 2020 legde het agentschap Onroerend Erfgoed 39% van zijn budget vast voor het uitbetalen van erfgoedpremies bijzondere procedure. Dit is een kleine daling in vergelijking met 2019.

Bij de restauratiepremies voor engagementen van voor het Onroerenderfgoeddecreet zien we een daling naar 5,6% van het budget (tegenover 11% in 2019).

Ongeveer 29% van het budget reserveerde de Vlaamse overheid voor meerjarige premieovereenkomsten, wat een stijging is van 8% tegenover 2019. In totaal gaat het om een bedrag van bijna 29 miljoen euro.

Het agentschap legde 15% van zijn budget vast voor de erfgoedpremie volgens de standaardprocedure. Ook dit is een stijging ten opzichte van voorgaande jaren. In absolute bedragen gaat dit om 16.463.408 euro.

De onderzoekspremie nam 2,3% van het budget in (2.506.035 euro).

In het kader van de archeologische erfgoedzorg legde het agentschap een aantal budgetten vast voor verschillende instrumenten. De minister organiseerde een projectoproep voor syntheseonderzoek voor archeologisch onderzoek. Voor deze projectsubsidie legde het agentschap 940.000 euro vast. Andere premies, onder meer voor archeologisch vooronderzoek en buitensporige opgravingskosten na archeologische opgravingen nemen samen ongeveer 0.5% van het totale budget in.

De subsidies nemen over het algemeen een beperkter deel van het begrotingsbudget in.

De facultatieve subsidies nemen 3,3% van het budget in (3.594.732 euro). Het gaat dan om subsidies aan erfgoedorganisaties zoals Herita, Parcum, Monumentenwacht of eenmalige subsidies aan bepaalde projecten.

Voor de reglementaire subsidies legde het agentschap 3% van het budget vast in het kader van samenwerkingsovereenkomsten met intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten of erkende onroerenderfgoeddepots (3.284.018 euro). Dit bedrag bleef stabiel tegenover 2019.

Timing

Einddatum huidige meting 31-12-2020
Meetfrequentie Jaarlijks
Datum publicatie meting 05-03-2021
Datum publicatie volgende meting 04-03-2022

Referenties

Orafin

Begrippendatabank begroting