Beschermde goederen met erfgoedpremie

Indicator Aantal beschermde goederen of erfgoedlandschappen waarvoor een erfgoedpremie werd vastgelegd, onderverdeeld per beschermingsstatuut
Indicatornr. 51
Meeteenheid Aantal erfgoedpremies
Meetmethode Registratie team premies
Brondata Download brondata

Omschrijving

Alle beschermde onroerende goederen, zowel een voorlopig beschermd onroerend goed als definitief beschermd onroerend erfgoed kunnen in aanmerking komen voor een erfgoedpremie. Het gaat zowel om bescherming als monument, stads- en dorpsgezicht, cultuurhistorisch landschap, archeologische site maar ook in een RUP afgebakend erfgoedlandschap of een deel ervan dat een opzichzelf staand geheel vormt.

Een premienemer kan kiezen tussen twee procedures wanneer hij een premie wil aanvragen:

De indicator meet per beschermingsstatuut het aantal erfgoedpremies onderverdeeld naar de onroerende goederen, of elementen van onroerende goederen waarvoor het agentschap deze erfgoedpremies toekende in een bepaald jaar.

Grafische voorstelling

Toelichting

Van de in totaal 1.840 toegekende erfgoedpremies zijn er 1.438 (78%) vastgelegd volgens de standaardprocedure voor beschermde monumenten. Ook zijn 63 erfgoedpremies volgens de bijzondere procedure vastgelegd voor monumenten. Beschermde monumenten zijn het meest voorkomende beschermingsstatuut met op 31 december 2020 een totaal van 11.421 definitieve beschermingen.

De andere beschermingsstatuten komen veel minder frequent voor. Toch stijgt ook bij deze statuten het aantal toegekende erfgoedpremies. 189 erfgoedpremies (186 volgens de standaardprocedure en 3 volgens de bijzondere procedure) kende het agentschap toe aan gebouwen binnen beschermde stads- of dorpsgezichten. 147 erfgoedpremies kende het agentschap toe voor beheerswerkzaamheden aan een cultuurhistorisch landschap en 3 voor beheersmaatregelen binnen een erfgoedlandschap.

Timing

Einddatum huidige meting 31-12-2020
Meetfrequentie Jaarlijks
Datum publicatie meting 05-03-2021
Datum publicatie volgende meting 04-03-2022

Referentie